Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 czerwca 2024

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chojnice o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Chojnice oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu ogólnego

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Miejską w Chojnicach: uchwały Nr LXII/761/24 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Chojnice oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski do projektu planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do dnia 19 sierpnia 2024 r.

W kategorii: Ogłoszenia