Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 marca 2024

Nabór projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów

Zapraszamy do składania projektów do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów.

Nabór prowadzony jest w ramach 3 zidentyfikowanych wcześniej obszarów tematycznych:

1. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

2. Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia.

3. Zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Wyłonione w naborze projekty będą mogły być uwzględnione w „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów”. Strategia ZIT jest dokumentem, który ma na celu umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze kilku, powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin.

Projekty i przedsięwzięcia wynikające ze Strategii ZIT mogą być finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. O środki aplikuje się w trybie pozakonkursowym, poprzez uzgodnienie przedsięwzięć z Zarządem Województwa.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze to podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Termin zgłaszania przedsięwzięć:  od 25.03.2024 r. do 15.04.2024 r.

Przygotowując zgłoszenie należy zapoznać się z Regulaminem naboru projektów do Strategii ZIT dla MOF Chojnice-Człuchów oraz wskazanymi w nim dokumentami. Zgłoszenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

Formularz fiszki projektowej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT należy składać w wersji elektronicznej w formie skanu z podpisem na adres elektroniczny: [email protected]. Należy dołączyć również edytowalną wersję fiszki w formacie .doc lub innym równoważnym pliku edytora tekstu.

Ewentualne pytania należy kierować do Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej, telefonicznie pod numerem: 52/ 3971800 wew. 24 lub poprzez adres e-mail: [email protected].

Formularz fiszki projektowej 2024

Regulamin naboru projektów do Strategii ZIT dla MOF 2024

W kategorii: Ogłoszenia