Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 marca 2017

Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXVIII/323/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji Miasta Chojnice, zwany dalej Komitetem, wspiera działania Burmistrza Miasta Chojnice w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w mieście Chojnice. Obszar rewitalizacji wyznaczono uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach nr XXII/237/16 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice.

Komitet składa się z reprezentantów różnych środowisk. Uczestnictwo w jego pracach ma charakter społeczny. W drodze naboru wyłonionych zostanie:

  • nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Chojnice, wskazanych przez organ uprawniony do reprezentowania organizacji pozarządowej,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji,
  • nie więcej niż 2 przedstawicieli właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, wskazanych przez podmioty uprawnione do reprezentowania tych podmiotów,
  • nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, posiadających poparcie przynajmniej 10 mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie od dnia 6 marca 2017 roku do dnia 21 marca 2017 roku poprzez wypełnienie i podpisanie „Deklaracji przystąpienia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Chojnice”. Deklarację należy złożyć w formie papierowej – przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Ministerstwo Rozwoju 4. Unia Europejska Fundusz Spójności

Projekt „Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu Państwa

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach