Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 marca 2017

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice

Chojnice, 24 marca 2017 r.

PP.062.1.2016

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

Na podstawie art. 48 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnice pismami z dnia 8 lutego 2017 r. (data wpływów: 13 lutego 2017 r.) wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chojnice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismo z dnia 2 marca 2017 r. znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.19.2017.EG.1) oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku (pismo z dnia 17 marca 2017 r. znak: ONS.9022.1.14.2017.LZ) uzgodnili odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w organów, odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu tego dokumentu.

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stanowi załącznik do obwieszczenia.

Burmistrz Miasta Chojnice
dr Arseniusz Finster
Załącznik do obwieszczenia
z dnia 24 marca 2017 r.
znak: PP.062.1.2016

Uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice

Uzgadniając odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, wzięli pod uwagę poniższe uwarunkowania wymienione w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 1. Charakter działań przewidzianych w dokumencie

Zamierzonym efektem realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” (dalej zwany Programem Rewitalizacji lub GPR) jest wyciągnięcie obszaru rewitalizacji o największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z innymi problemami sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez urealnienie wizji wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, tj.:

Obszar rewitalizacji stanowiący wizytówkę miasta oraz istotną dla rozwoju miasta część łączącą dworzec i tereny przydworcowe z centrum Chojnic.

Atrakcyjny, nawiązujący do bogatej historii i tradycji obszar bogaty jest w przyjazną i bezpieczną przestrzeń służącą integracji, aktywizacji i rekreacji wielopokoleniowej społeczności.

Kamienice na obszarze rewitalizacji przyciągają wzrok, integrują społeczność sąsiedzką oraz tętnią życiem wewnętrznym.

Mieszkańców obszaru rewitalizacji charakteryzuje chęć działania, współpracy, uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Obszar wyznaczony do rewitalizacji obejmuje dwa podobszary zlokalizowane na terenie Miasta Chojnice. Dotyczy on centralnych obszarów jednostki miejskiej, tj.: Śródmieście (podobszar I) i Dzielnica Dworcowa (podobszar II). W otoczeniu tychże terenów znajdują się m.in. tereny kolejowe, punkty handlowe i usługowe oraz Rynek i Stare Miasto.

Stan kryzysowy obu podobszarów przestrzeni został wyliczony na podstawie szczegółowej diagnozy (obejmującej analizę negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów obszaru rewitalizacji) oraz interpretację wskaźników w trzech podsystemach: społeczny, gospodarczy, przestrzenny. Obszar przeznaczony do rewitalizacji nie stanowi więcej niż 20% powierzchni gminy miejskiej oraz nie więcej niż 30% jej mieszkańców.

Za nadrzędny cel rewitalizacyjny dla wyznaczonych przestrzeni określony w GPR, przyjęto:

zniwelowanie nasycenia zjawisk negatywnych i obszarów problemowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze mieszkańców obszaru rewitalizacji Chojnic przy partycypacji i zaangażowaniu zróżnicowanych grup interesariuszy Gminnego Programu Rewitalizacji.

Realizacja „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”, opiera się na kompleksowym ujęciu procesu rewitalizacji, obejmującym działania aktywizujące i integrujące społeczność lokalną oraz działania dotyczące renowacji infrastruktury mieszkaniowej i technicznej. Realizacja GPR odnosi się przede wszystkim do sfery społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalną:

 • Społeczeństwo, Mieszkańcy;
 • Praca, Przedsiębiorczość, Innowacje
 • Infrastruktura, Środowisko, Przestrzeń, Współpraca, Tożsamość, Wizerunek, Jakość Życia.

W ramach powyższych sfer wyznaczono cele strategiczne, których wypełnienie przyczyni się do zrównoważenia szans rozwojowych obu podobszarów (obecnie problemowych) na terenie Chojnic oraz wyprowadzenia tych przestrzeni ze stanu kryzysowego w wyniku kreowania
i wdrażania na nich kluczowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych przy pełnym zaangażowaniu i partycypacji interesariuszy Programu.

Interesariuszami są osoby, instytucje lub ich grupy będące w strefie bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” oraz podmioty, które mogą uczestniczyć w realizacji Programu i wpływać, pozytywnie lub negatywnie, na jego rezultaty. Zatem, interesariusze GPR to: lokalne społeczności i poszczególne osoby oraz ich formalni i nieformalni przedstawiciele; władze samorządowe i krajowe; politycy; przywódcy religijni; organizacje społeczeństwa obywatelskiego; grupy specjalnych interesów; społeczności akademickie; przedstawiciele biznesu.

Celami strategicznymi są:

 • integracja wielopokoleniowej społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży,
 • budowa kapitału społecznego na obszarze rewitalizacji w oparciu o lokalną historię, tradycje, kulturę i zabytki,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa grup społecznych szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • rozszerzenie oraz dostosowanie usług oraz infrastruktury społecznej do potrzeb lokalnej społeczności (m.in. osób starszych, rodzin wielodzietnych, osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów),
 • zwiększenie jakości i bezpieczeństwa przestrzeni miejskiej.

Wszystkie powyższe cele strategiczne powiązane są z dokumentami programowymi Unii Europejskiej, jak również z dokumentami strategicznymi na poziomie, gminy, powiatu, województwa i kraju.

 1. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko

W celu uszczegółowienia celów strategicznych, wyznaczone zostały także poszczególne działania – cele operacyjne. Ich urzeczywistnienie ma w przyszłości przyczynić się do stworzenia Miasta Chojnice, jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Należy mieć na względzie, iż wskazane w Programie Rewitalizacyjnym założenia są na tyle ogólnie, że nie można jednoznacznie dokonać ich kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397). Zaproponowane w GPR zadania wskazują jedynie obszary działań służących rozwojowi. Co więcej, każde z nich będzie realizowane według odrębnego procesu inwestycyjnego zgodnego z wymogami proceduralnymi, a zwłaszcza stosownie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. 1235).

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Chojnice” równocześnie pozwali na osiągnięcie pełnym zakresie celów środowiskowych. Dotyczy to przede wszystkim realizowanych projektów infrastrukturalnych, których urzeczywistnienie polegać będzie na wykonywaniu zadań zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Realizacja poszczególnych zadań może bowiem przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego na terytorium całej jednostki miejskiej. Ponadto, wpisują się w zasady prowadzonej polityki ekologicznej kraju, województwa, powiatu i miasta. Jednakże trzeba mieć na uwadze, iż polityka ekologiczna musi obywać się w powiązaniu z polityką społeczną i gospodarczą. Współrealizowanie trzech polityk rozumiane jest jako zrównoważony rozwój, który ma na celu zapewnić zachowanie harmonii przyrodniczej przy równoczesnym zagwarantowaniu możliwości zaspokajania potrzeb społeczeństwa.

Zważając na to, co powyżej, spełnienie poszczególnych działań zawartych w przedmiotowym dokumencie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a czas trwania zostanie ograniczony do okresu wykonywania prac organizacyjno-budowlanych. W dodatku ocenia się, że planowane zadania nie spowodują zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi, zagrożenia dla środowiska, a także nie przyczynią się
do wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych.

Realizacja wyznaczonych celów strategicznych, a w tym operacyjnych, zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby zminimalizować negatywne oddziaływanie
na środowisko, szczególnie w odniesieniu do terenów posiadających znaczenie dla dziedzictwa kulturowego (zabytkowa zabudowa) oraz przyrodniczego. Działania wynikające z Programu nie stanowią zagrożenia dla obszarów prawnie chronionych (m.in. dla obszarów Natura 2000). Ponadto, są one zgodne z dokumentami strategicznymi Miasta Chojnice, w tym z dokumentem pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Chojnice na lata 2015 – 2020”.

 1. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko

Miasto Chojnice stanowi jednostkę miejską na prawach powiatu, zlokalizowaną w województwie pomorskim i powiecie chojnickim. Zajmuje obszar o powierzchni 2 104 ha zamieszkiwaną przez 40 043 osób (dane na 2015 r.). Jednostka ta stanowi jeden z najważniejszych ośrodków dość słabo zurbanizowanej południowej części regionu.

Pod względem geograficznym miasto położone jest w obrębie Pojezierza Krajeńskiego, stosunkowo bliskiej odległości od największych jezior pomorskich (jak np. Jeziora Charzykowskiego) oraz w zasięgu zespołu leśnego Borów Tucholskich. Rejon niniejszego pojezierza uważany jest za jeden z najbardziej atrakcyjnych rejonów województwa pomorskiego. Miasto obejmuje skrajne fragmenty otuliny Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Jedynymi w całości znajdującymi się w granicach Chojnic formami ochrony przyrody są pomniki przyrody (razem osiem stanowisk). Ze względu na położenie Chojnic, miast stanowi waży ośrodek obsługujący region o cennych walorach rekreacyjnych.

Oprócz atrakcyjności przyrodniczej okolic miasta, Chojnice bogate są w liczne elementy dziedzictwa kulturowego, jak i dobra kultury współczesnej. Na obszarze miejskim znajdują się obiekty architektoniczne wpisane do rejestru zabytków, są to m.in.: kościół par. pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, zespół klasztorny jezuitów, mury obronne z basztami, ratusz.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, jak również stanowiska w/w organów, stwierdzam, że realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym odstępuję od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice.

Burmistrz Miasta Chojnice
dr Arseniusz Finster

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach