Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 kwietnia 2004

Modernizacja ul. Kościerskiej – II etap

Zakres zadania obejmował:

Dalszą przebudowę drogi wojewódzkiej nr 235 na odcinku od miejsca zakończonego pierwszego etapu rozbudowy przy skrzyżowaniu z ul. Książąt Pomorskich
do ul. Igielskiej, budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę trzech zatok dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
przebudowę ul. Ceynowy (wytyczenie i budowę nowego przebiegu) na odcinku
od skrzyżowania z ul. Rzepakową do ul. Kościerskiej wraz z obustronnymi chodnikami.

W zakres inwestycji, polegającej na kształtowaniu nowych warunków komunikacyjnych, jak również przebudowie istniejącego uzbrojenia wchodzą następujące elementy:
– część drogowa
– organizacja ruchu,
– odwodnienie nawierzchni i rozwiązanie kolizji wodno-kanalizacyjnych,
– oświetlenie ulic i budowa urządzeń energetycznych,
– szata roślinna,
– szczegółowa inwentaryzacja szaty roślinnej wraz z projektem wycinki drzew
i krzewów.
Wykonawcą inwestycji jest firma SKANSKA S.A. z Warszawy

Przebieg trasy:

Ulica Kościerska
Na odcinku objętym zadaniem na odcinku do hektometra 0+911,64 wykonano poszerzenie jezdni na całej długości do 7 metrów. Wykonano na tej długości przekrój uliczny z obustronnymi krawężnikami. Od tego hektometra wykonano przekrój drogowy o szerokości 7 metrów przy czym po obu stronach wykonano opaski szerokości 0,5 m każda.
W porozumieniu z Miejskim Zakładem Komunikacji i Zarządem Dróg Wojewódzkich wyznaczono lokalizacje zatok autobusowych. Wykonano trzy zatoki:
pierwszą za skrzyżowaniem z ul. Książąt Pomorskich,
dwie pozostałe na wysokości głównej bramy cmentarza komunalnego.
Wzdłuż modernizowanego odcinka wykonano równoległe chodniki wraz
ze ścieżkami rowerowymi. od jezdni oddzielone są pasem zieleni o zmiennej szerokości.
Przy zatokach autobusowych po wschodniej stronie ulicy sprowadzono przebieg ścieżki za zatoki autobusowe. Przy zatoce dla kierunku do centrum ścieżkę rowerową poprowadzono poza wiatą przystankową.

– szerokość chodników wzdłuż modernizowanej ulicy 1,5 – 2,0 m,
– w obrębie peronów autobusowych 2,0 – 3,0 m,
– szerokość ścieżek rowerowych 1,5 – 2,0 m,
– szerokość ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano na 2,5 m.

Ulica Ceynowy
Wykonano jezdnię o szerokości 7,0 m, z dodatkowym pasem dla relacji
w kierunku centrum o szerokości 3,0 m. Wykonano również obustronne chodniki
o szerokości 2,0 m.

Modernizowane skrzyżowania:

Kościerska – Książąt Pomorskich
Na skrzyżowaniu poddano korekcie linię krawężnika dzięki czemu wykonano wyspę z azylem dla pieszych. Na wlocie ul. Kościerskiej na kierunku do centrum wykonano pas w ulicę podporządkowaną. Dzięki temu zwiększono szerokość jezdni z 7 do 9 m. W obrębie skrzyżowania wytyczono przejścia dla pieszych z przejazdami dla rowerów. Dwa w poprzek jezdni ul. Kościerskiej przy czym jedno z nich wyznaczono przez wyspę z azylem. Z uwagi na ograniczenia prawoskrętów zaprojektowano promienie skrętów o R=8 i R=10 m.

Kościerska – Ceynowy
Na skrzyżowaniach z ul. Ceynowy wykonano na obu wlotach ul. Kościerskiej dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnych. W celu fizycznego wydzielenia tych pasów wykonano wyspy przejezdne z kostki betonowej. Ponadto na wlocie ul. Ceynowy wykonano dodatkowy pas dla relacji w prawo. Na każdym wlocie wykonano przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów. Zaprojektowano promienie skrętów o wartościach R=10 i R=12 m.

Kościerska – ulica lokalna
Na skrzyżowaniu z ulicą lokalną (wyznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wykonano dodatkowy pas w prawo na wlocie ul. Kościerskiej na kierunku do ul. Igielskiej. Na wlocie podporządkowanym wykonano przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystów. Zaprojektowano promienie skrętów o wartościach R=8 m.

Kościerska – ulica dojazdowa
Na skrzyżowaniu z ulicą dojazdową i wjazdem na parking przycmentarny wykonano na obu wlotach ul. Kościerskiej dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnych, wydzielone wyspami przejezdnymi z kostki betonowej. Na każdym wlocie wykonano przejścia dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów. Zaprojektowano promienie skrętów o wartościach R=8 m.

ul. Kościerska – Droga do Igieł
Skrzyżowanie zaprojektowano jako skanalizowane na wlocie podporządkowanym, za pomocą wyspy z kostki betonowej. Nie wyznaczono tez żadnego przejścia dla pieszych, gdyż kontynuację ciągu pieszo-rowerowego wykonano wyłącznie w kierunku Drogi do Igieł. Zaprojektowano promienie skrętów o wartościach R=12 m.

W kategorii: 2004