Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 marca 2004

Program inwestycyjny 1999-2002

Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Chojnice w latach 1999-2002 następował w oparciu o założenia strategiczne dokumentu pt. “Program Rozwoju Chojnic do 2002 r.”

Realizowany skutecznie i kompleksowo a zawarty w nim Program Inwestycyjny wywarł wpływ na ostateczny kształt budżetów miasta w latach 1999-2002, powodując w szczególności wzrost wydatków na inwestycje – do 23% średniorocznie z dochodów budżetowych. Rekordowy okazał się rok 2000 kiedy wskaźnik ten osiągnął 28%.

Wydatki inwestycyjne miasta w latach 1999-2002 wyniosły 42.359.382 zł. co stanowiło 20% całkowitych wydatków miasta.

Udział środków własnych w finansowaniu inwestycji miasta wyniósł 51% (dochody budżetowe bezpośrednie), a udział środków obcych 49%.

Do finansowania inwestycji miasto wykorzystało różne źródła m.in.: – bezzwrotne dotacje, – kredyty preferencyjne i komercyjne, – obligacje komunalne. Wśród najważniejszych inwestycji miejskich zrealizowanych w latach 1999-2002 wymienić należy:

Budowa kompleksu Krytych Pływalni “Park Wodny”

Budowę inwestycji pod nazwą Park Wodny Chojnice rozpoczęto 7 kwietnia 2000 r., a zakończono 15 kwietnia 2002 r. Inauguracja działalności Parku Wodnego odbyła się 19 kwietnia 2002 r. Generalnym wykonawcą była chojnicka Firma PeBeRol Sp. z o.o. Inwestycja obejmowała budowę krytej pływalni o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą na potrzeby obiektu oraz parkingu samochodowego i oświetlenia terenu. Na poziomie parteru zlokalizowano halę basenu z niecką sportową i rekreacyjną oraz brodzik dla najmłodszych, jacuzzi, zjeżdżalnię, sztuczną rzekę oraz zaplecze sanitarne. na pierwszym piętrze znajduje się widownia, kawiarnia z bufetem i zapleczem, bar mokrej stopy i pomieszczenia administracyjne. Na poziomie podpiwniczenia umiejscowiono salę ćwiczeń (siłownia), solarium, zaplecze socjalno-sanitarne oraz pomieszczenia techniczne i podbasenie ze zbiornikami wyrównawczymi. Powierzchnia zabudowy krytej pływalni wynosi 1.747 m2, powierzchnia całkowita 4.198 m2, powierzchnia użytkowa 3.720,45 m2, a kubatura 18.950 m3. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 13.627.086 zł, z czego 2 mln zł to bezzwrotna dotacja z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie oraz 5,8 mln zł z wyemitowanych obligacji. Obecnie Park Wodny odwiedza ok. 400 osób dziennie. Są to goście z terenu powiatu chojnickiego oraz ościennych powiatów i województw. Oferta rekreacyjna ,”Parku Wodnego” w Chojnicach – http://www.parkwodny.chojnice.pl

Modernizacja i odbudowa Strefy Śródmiejskiej

Realizację tego zadania inwestycyjnego poprzedziły badania archeologiczne, które prowadzone były w obszarze Starego Rynku w terminie od 27 kwietnia 2000 r. do 4 sierpnia 2000 r. Ich wykonawcą było Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich pod kierownictwem dr Krzysztofa Walenty. W trakcie wykonanych wykopalisk odkryto: – fragmenty kościoła ewangelickiego, częściowo zbudowanego na fundamentach pierwotnego ratusza. Kościół ten zburzono w okresie II wojny światowej w latach 1939-1940 – fundamenty ratusza rozebranego w 1905 r. – fragmenty konstrukcji drewnianych, będących pozostałościami kramów kupieckich. Generalnym wykonawcą modernizacji i odbudowy Strefy Śródmiejskiej była chojnicka firma PeBeRol Sp. z o.o. Autorem projektu modernizacji i odbudowy Starego Miasta jest architekt miejski – p. Andrzej Ciemiński. Projekt zmian powstał na początku 2001 r. Realizację inwestycji rozpoczęto 16 lipca 2001 r. a zakończono 8 lipca 2002 r. Zadanie obejmowało: – remont kanalizacji deszczowej, – przebudowę zasilania energetycznego niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego – budowę nawierzchni wraz z zagospodarowaniem płyty Starego Rynku i ciągu ulic: Kościuszki, Stary Rynek i 31 Stycznia do skrzyżowania z ul. Szpitalną. W ramach inwestycji przebudowano również elewację frontową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy Starym Rynku nr 11-13, nadając jej charakter stylowych kamieniczek. Inwestycja była całkowicie finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, a jej koszt wyniósł 4.964.988 zł. W zakresie zadania całkowicie wymieniono uzbrojenie podziemne w pasie drogowym ciągu ulic: 31 Stycznia od ul. Szpitalnej, poprzez Stary Rynek – ul. Kościuszki i wokół płyty Starego Rynku. Właściciele infrastruktury podziemnej tj. Miejskie Wodociągi, Rejon Energetyczny, Rozdzielnia Gazu i Telekomunikacja Polska swe sieci wymieniły we własnym zakresie. W związku z tym przeprowadzono m.in. modernizacje: – sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, – sieci gazowych, – sieci elektroenergetycznych średniego napięcia, – sieci telekomunikacyjnych. Natomiast Urząd Miejski na swój koszt wymienił i wybudował część nowej kanalizacji deszczowej oraz zasilanie energetyczne oświetlenia ulicznego wraz z nowymi lampami i urządzeniami zlokalizowanymi na Starym Rynku. Dane techniczne inwestycji przeprowadzonych przez Urząd Miejski:

 1. Ciąg pieszy ul. 31 Stycznia – Stary Rynek – Kościuszki:
  • powierzchnia całkowita 6356,39 m2 w tym:
   • 6.075,09 m2 – powierzchnia z klinkieru drogowego
   • 281,3 m2 – powierzchnia z kostki granitowej
 2. Płyta Starego Rynku wraz z jezdnią i sąsiednimi chodnikami (strona północna koło Ratusza, strona zachodnia koło Poczty i strona wschodnia):
  • powierzchnia całkowita Rynku – 3.087.67 m2 w tym:
   • 2.612,51 m2 powierzchni z klinkieru drogowego
   • 475,16 m2 powierzchni z kostki granitowej
  • jezdnia wraz z chodnikami wokół Rynku i 2 progi spowalniające (bez strony południowej): powierzchnia całkowita – 2.136,82 m2 w tym:
   • 1.637,89 m2 powierzchni z klinkieru drogowego
   • 498,93 m2 powierzchni z kostki granitowej.
 3. Kanalizacja deszczowa:
  • ul. 31 Stycznia:
   • Ø 300 PCV – 79,20 mb,
   • Ø 250 PCV – 63,89 mb,
   • Ø 160 PCV przyłącza do budynków i przykanaliki do wpustów ulicznych – 171,51 mb
  • ul. Stary Rynek:
   • Ø 250 PCV – 27,55 mb,
   • Ø 200 PCV – 185,6 mb,
   • Ø 160 PCV przyłącza do budynków i przykanaliki do wpustów ulicznych – 222,62 mb
   • Ø 160 PCV do zdroju 10,80 mb
  • ul. Kościuszki:
   • Ø 400 PCV do ul. Okrężnej – 20,10 mb,
   • Ø 300 PCV – 132,20 mb,
   • Ø 200 PCV – 7,75 mb,
   • Ø 160 PCV przyłącza do budynków i przykanaliki do wpustów ulicznych – 131,18 mb.
 4. Oświetlenie uliczne ciągu pieszego ulic: 31 Stycznia – Stary Rynek – Kościuszki oraz płyty Starego Rynku Dane techniczne:
  • Kabel YAKY 4 x 50 mm2 – 330 mb
  • Kabel YAKY 4 x 35 mm2 – 1002 mb
  • Słupy oświetleniowe 37 szt. w tym:
   • jednolampowe – 9 szt.
   • dwulampowe – 12 szt.
   • trzylampowe – 4 szt.
   • pięciolampowe – 12 szt.

Fontanna i źródełko wody

W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano również nową fontannę i źródełko wody pitnej zlokalizowane na płycie Starego Rynku. Architektura fontanny nawiązuje do wzorów klasycystycznych. Zbudowana jest z piaskowca, a rzeźby 3 panien (naturalnej wysokości) przedstawiające korowód świętojański są wykonane z brązu. Średnica fontanny wynosi 10,5 m, wysokość 5 m. U podstawy fontanny znajduje się 12 dysz wodnych z podświetlanymi strumieniami i możliwością regulacji kolorów oraz rodzaju i mocy strumieni, co daje szczególny nastrój podczas letnich wieczorów. Dane techniczne fontanny: 1. Powierzchnia zabudowy – 85,60 m2 2. Powierzchnia części podziemnych: – część techniczna (6,20 x 2,40) – 14,88 m2 – zbiornik wyrównawczy wody (6,20 x 1,30) – 8,06 m2 3. Kubatura – 90,0 m3 4. Przyłącze wodociągowe – Ø 50 PE – 16,50 mb 5. Przyłącze kanalizacji deszczowej – Ø 160 PCV – 41,80 mb 6. Zasilanie energetyczne – kabel YAKY 4 x 35 mm Dane techniczne zdroju: 1. Powierzchnia zabudowy – 13,69 m2 2. Kubatura – 49,0 m3 3. Przyłącze wodociągowe – Ø 32 PE – 13,0 mb 4. Przyłącze kanalizacji deszczowej – Ø 160 PCV – 11,80 mb. Zieleń towarzysząca: Na płycie Starego Rynku oraz ciągu pieszym ul. 31 Stycznia – Stary Rynek – Kościuszki została nasadzona nowa zieleń towarzysząca. Zieleń niska została umieszczona w nowych 79 gazonach kwiatowych wykonanych z piaskowca. W skład szaty roślinnej weszły drzewa liściaste, krzewy liściaste i iglaste oraz pnącza. Przy doborze roślin uwzględniono gatunki właściwe dla trudnych warunków miejskich charakteryzujące się dużą odpornością na zanieczyszczenia (dobrze znoszące suszę, upały, suche i anieczyszczone powietrze miast i rejonów przemysłowych oraz szybko rosnące). Nasadzenia te służą przede wszystkim użytkownikom pieszym (ul. 31 Stycznia, Kościuszki, Stary Rynek), natomiast użytkownicy zmotoryzowani korzystają tylko z wyznaczonych odcinków. Piesi idą dłużej niż użytkownicy zmotoryzowani i mają więcej czasu na obserwację otoczenia, zauważają więcej szczegółów, są bardziej wrażliwi na monotonię, dlatego układ szaty roślinnej jest zmienny. Grupy kwiatów w gazonach zostały zróżnicowane pokrojowo, kolorystycznie i wysokościowo. Modernizacja i odbudowa Strefy Śródmiejskiej – zdjęcia porównawcze przed i po realizacji zadania:

Obecny widok na Stary Rynek

Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa kolektorów sanitarnych i przepompowni

Była to największa, poza budową Parku Wodnego inwestycja zrealizowana w latach 1999-2002. Rozpoczęto ją we wrześniu 1999 r., a zakończono 30 listopada 2001 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 10.422.184 zł. Inwestycja była finansowana z następujących źródeł: – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (pożyczka) – 2.000.000 zł, – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (pożyczka) – 2.000.000 zł, – Fundacja Eko Fundusz w Warszawie (dotacja – 3.000.000 zł, – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie (dotacja) – 300.000 zł, – Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku (dotacja) – 120.000 zł, – Gmina Miejska Chojnice – 3.002.184 zł. Generalnym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SAGA” A. Wołoszyn ze Szczecina. W wyniku zrealizowanego zadania inwestycyjnego zmodernizowano i rozbudowano istniejącą oczyszczalnię o przepustowości Qśr = 14.000 m3/d, Qmax = 17.000 m3/d o niżej wymienione budowle: 1. nowy osadnik wtórny – radialny D = 42 m, 2. modernizację komór denitryfikacji i predenitryfikacji o kubaturze w sumie 7290 m3, 3. adaptację istniejących komór denitryfikacji i biosorpcji do pełnienia funkcji komory predenitryfikacji, 4. adaptację komory beztlenowej, dwóch komór denitryfikacji i dwóch komór nitryfikacji, 5. komorę stabilizacji osadu w części istniejącej komory biostabilizacji o kubaturze 2430 m3, 6. stanowisko dmuchaw, 7. stanowisko odwadniania i higienizacji osadu, 8. modernizację piaskownika z nowym separatorem piasku, 9. system sterowania i automatyki, 10. plac pod kompostownię, 11. modernizację budynku socjalno-technicznego, części dróg i zieleni. Ponadto w ramach tej inwestycji zmodernizowano również przepompownię ścieków przy ul. Zielonej. Wymieniono pompy, zamontowano nowe gęste kraty z podajnikiem oraz wykonano hermetyczną i automatyczną zlewnię nieczystości płynnych. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej obejmowała: 1. przebudowę wraz ze zwiększeniem średnicy kanału sanitarnego w ul. Zielonej o długości 256,0 mb oraz przebudowę kolektora deszczowego o długości 70,0 mb, 2. budowę kolektora sanitarnego grawitacyjnego z ODJ „Asnyka” – ul. Bałuckiego do ul. Bytowskiej poprzez ul. Zamieście o długości 1.662,0 mb, 3. modernizację wraz z częściową przebudową kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Angowickiej o długości 727,37 mb 4. budowę kolektora grawitacyjnego od ul. Derdowskiego do przepompowni centralnej ścieków przy ul. Zielonej o długości 467,4 mb, 5. budowę kolektora sanitarnego na ODJ „Asnyka” o długości 567,4 mb, 6. skanalizowanie ODJ „Pawłówko”, na którym wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø 160-250 o łącznej długości 4.399,0 mb w ulicach: Przytorowej, Ludowej, Willowej, Skrajnej, Ustronnej, Długiej i Liściastej. Ponadto wybudowano przepompownie ścieków – przy ul. Długiej z kanałem tłocznym Ø 90 o długości 351,0 mb i przy ul. Przemysłowej wraz z zasilaniem energetycznym. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków ma istotny wpływ na ochronę wód Jeziora Charzykowskiego, do którego Jarcewską Strugą dopływają aktualnie oczyszczone ścieki. Wykonane zadanie stanowi ważny element w ramach ochrony rzeki Brdy, która przepływa przez w/w jezioro oraz przez największy kompleks leśny w Polsce jakim są Bory Tucholskie. Ma również korzystny wpływ na stan środowiska przyrodniczego Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, który znajduje się na terenie Gminy Chojnice.

Powołanie Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Spółka działa od 1998 roku. Do 2004 roku oddała do użytku 5 budynków mieszkalnych mających łącznie 120 nowoczesnych energooszczędnych mieszkań całkowicie opomiarowanych. Dwa budynki ChTBS-u znajdują się na Os. Bursztynowym przy ul. Rzepakowej, a kolejne na Os. Kaszubskim przy ul. Wielewskiej. Nakłady finansowe miasta na budowę tych budynków wyniosły ok. 1,2 mln zł. Obecnie przy ul. Wielewskiej 8 trwa budowa kolejnego budynku o 24 mieszkaniach (dwu i trzypokojowych). Jedno z nich będzie przystosowane do pobytu osób niepełnosprawnych. Więcej informacji o Spółce, zasadach jej działania i warunkach wynajęcia mieszkania na jej stronie internetowej pod adresem www.tbs.chojnice.pl

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5

Inwestycję rozpoczęto 7 sierpnia 1998 r., a zakończono 31 sierpnia 1999 r. Wykonawcą była Firma Budowlana Jan Fedde. Obiekt posiada kubaturę 8.408,40 m3 i powierzchnię użytkową 1.460,28 m2. W budynku oprócz głównej sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi (szatnie, natryski itd.) mieszczą się 2 salki do ćwiczeń korekcyjnych. Budowę sfinansowano całkowicie z budżetu miasta, a jej koszt całkowity wyniósł 3.255.824 zł.

Modernizacja Zespołu Szkół nr 7

W 2000 r. wykonano modernizację Zespołu Szkół Nr 7, która polegała na całkowitej wymianie stolarki okiennej, ociepleniu budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji, częściowej wymianie stropodachu, ociepleniu dachu oraz wymianie pokrycia dachowego. Ponadto odwodniono teren wokół budynku szkoły w związku z czym wybudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami. Generalnym wykonawcą była Firma PeBeRol z Chojnic. Przy szkole zmodernizowano również część istniejących chodników oraz wybudowano nowe chodniki i parking. Wykonawcą chodników i parkingu była Firma Stencel. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 800.000 zł, a sfinansowana była całkowicie z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

Realizowano również Program poprawy bezpieczeństwa i modernizacji skrzyżowań dróg krajowych i wojewódzkich.

W latach 1999-2002 miasto zrealizowało skuteczną i efektywną współpracę inwestycyjną z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.
Dzięki partnerskiemu współdziałaniu samorządu miasta, który dofinansowywał modernizacje dróg i skrzyżowań w ciągu dróg wojewódzkich i krajowej, udało się zrealizować program poprawy bezpieczeństwa i modernizacji najważniejszych węzłów komunikacyjnych. Do nowych skrzyżowań miasta należą: Ul. Gdańska – Kościerska –Świętopełka; Ul. Szeroka – 14 Lutego-Człuchowska (Rondo); Ul. Kościerska – Młodzieżowa – Obr. Chojnic; Ul. Kilińskiego – Młodzieżowa – H. Wagnera

Budowa Szpitala Rejonowego

Generalnym wykonawcą tej inwestycji była chojnicka firma PeBeRol Sp. z o.o. Wartość kosztorysowa zadania opiewała na kwotę 142,1 ml zł.
Inwestycja została zakończona 14.10.2002 r, a na jej realizację przeznaczono w sumie 142,1 mln zł. w tym: – roboty budowlano-montażowe 109,7 mln zł. – wyposażenie 32,4 mln zł. Tegoroczny budżet inwestycyjny szpitala wynosi 2 mln zł., jednak potrzeby do zakończenia inwestycji są znacznie wyższe i wynoszą 23,3 mln zł. Obecnie szpital posiada nowoczesną bazę: – 373 łóżka na 15 oddziałach szpitalnych, – 34 poradnie specjalistyczne, – Laboratoria: analityczne i mikrobiologiczne, – Pracownie: diagnostyki obrazowej, endoskopii, histopatologii oraz gabinety EKG i EEG, – Dział rehabilitacji, – Dział żywienia, – Dział higieny szpitalnej i transportu wewnętrznego, – Centralną sterylizację, – Wykwalifikowaną kadrę W chwili obecnej Dyrekcja Szpitala przygotowuje się do rozpoczęcia procedury akredytacyjnej.

Collegium Pomerania

Począwszy od 1997 r. Chojnice posiadają zamiejscowy oddział Politechniki Koszalińskiej. Głównym obiektem Politechniki Koszalińskiej jest budynek Collegium Pomerania, który został oddany do użytku w styczniu 2002 r.
Generalnym wykonawcą obiektu, zakupionego od dawnych Zakładów “Eltra” była Firma IZOBUD. W roku akademickim 2003/2004 oddział chojnicki Politechniki Koszalińskiej prowadzi studia zawodowe, licencjackie i magisterskie na takich
kierunkach jak: ekonomia, zarządzanie i marketing, informatyka, technika rolnicza i leśna, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja. Dotychczas uczelnię ukończyło 1278 studentów. W chwili obecnej Wydział Ekonomii i Zarządzania w Chojnicach prowadzi nabór na studia podyplomowe o specjalności “INTEGRACJA EUROPEJSKA”,
którego zajęcia rozpoczną się w marcu br. Więcej informacji: Politechnika Koszalińska Biuro Obsługi Studentów Wydział Ekonomii i Zarządzania ul. Świętopełka 10 89-620 Chojnice tel. 052/ 397-92-83 fax. 052/395-11-19 http://www. tu.koszalin.pl

W kategorii: 2004