Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

19 stycznia 2024

LXII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 29.01.2024

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyj-nym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LXI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecz-nych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2024.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na terenie Miasta Chojnice na lata 2024-2030.
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego terenu przy ulicy Igielskiej w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Chojnice.
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Lichnowskiej w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Strzeleckiej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnice do Związku Miast Polskich.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wspólne przygotowanie „Strate-gii Rozwoju Terytorialnego dla obszaru Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice oraz Gminy Miej-skiej Człuchów i Gminy Człuchów na lata 2022-2030”.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach na 2024 rok.
 24. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania nazw projekto-wanych ulic.
 25. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 26. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 28. Zakończenie LXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2024