Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lutego 2024

LXIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 04.03.2024

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  a) stwierdzenie quorum,
  b) wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LXII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2042 .
 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2024.
 12. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LXI/751/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Opieki Dziennej dla Osób
  Niesamodzielnych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych, w tym schronisk z usługami opiekuńczymi oraz domami dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
 17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 19. Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w mieście Chojnice.
 20. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
 26. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice”.
 27. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 28. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 29. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 30. Zakończenie LXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2024