Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Ks. Kardynał Józef Glemp

Jego Eminencja Ks. Kardynał Józef Glemp – urodzony 18.12.1929 r. w Inowrocławiu. Lata dziecięce i młodość spędził w miejscowości Rycerzewo koło Inowrocławia. Do wybuchu II wojny światowej ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Kościelcu Kujawskim. Podczas okupacji niemieckiej wraz z młodszym rodzeństwem pracował przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Po wyzwoleniu, w marcu 1945 roku rozpoczął naukę w państwowym Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. 25.05.1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości wraz z dyplomem upoważniającym do wstępu na wyższe studia bez egzaminów wstępnych. Początkowo zapisał się na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a później przeniósł dokumenty na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, aby wstąpić do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Tam też odbył dwuletnie studia filozoficzne. 30.09.1952 roku przeszedł do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, gdzie kontynuował dalsze studia z zakresu teologii. Po ich ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie – 25.05.1956 r. Swoją posługę duszpasterską rozpoczął w rodzinnej parafii św. Jakuba w Mogilnie.
W roku 1958 został skierowany do Rzymu na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego na Uniwersytecie Laretańskim. Licencjat obojga praw zdobył 20.06.1960 r., a doktorat 23.06.1964 r. W czasie studiów zagranicznych ukończył także Studium Administracji Kościelnej przy kongregacji Soboru, a następnie uzyskał tytuł adwokata Roty Rzymskiej.
Po zakończeniu studiów w roku 1964 powrócił do kraju i zamieszkał w Gnieźnie. Pełnił tam funkcję sekretarza w Prymasowskim Seminarium Duchownym, będąc równocześnie notariuszem w Kurii Metropolitarnej i w Trybunale Metropolitarnym w Gnieźnie. W późniejszym okresie został powołany na obrońcę węzła małżeńskiego. Prowadził także wykłady dla księży archidiecezji gnieźnieńskiej w studium soborowym. W grudniu 1967 r. został zatrudniony w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie. Był kapelanem i sekretarzem Komisji Episkopatu do spraw Instytucji Polskich w Rzymie. Mimo licznych zajęć podjął pracę na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, prowadząc zajęcia z prawa rzymskiego i ćwiczenia z prawa małżeńskiego. W dowód uznania za swoją gorliwą i pełną poświęcenia pracę dla Kościoła, 29.11.1972 r. został odznaczony przez Ojca Świętego Pawła IV godnością kapelana honorowego Jego Świątobliwości. Cztery lata później otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej w Gnieźnie. W roku 1979 r. został mianowany 48. ordynariuszem diecezji warmińskiej. W lutym 1983 r. na publicznym konsystorzu w Watykanie ks. arcybiskup Józef Glemp otrzymał godność kardynała. Towarzyszył również Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymek do Ojczyzny i zagranicę. Od 1981 do 2004 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Był także przewodniczącym II Synodu Plenarnego w Polsce, trwającego w latach 1991-1999. Jest członkiem watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Papieskiej Rady do spraw kultury, Najważniejszego Trybunału Sygnatury Apostolskiej i honorowym członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. W latach 1993-1998 był członkiem Papieskiej Rady lustitia et Pax i należał do Rady Konferencji Biskupów Europy. W grudniu 2009 roku ukończył 80 lat i zgodnie z decyzją obecnego papieża Benedykta XVI zakończył 28-letnią posługę bycia Prymasem Polski. 18.12.2009 r. odznaczony został Orderem Orła Białego, a rok później uhonorowano go Orderem Ecce Homo.
Jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedza środowiska polonijne w różnych krajach świata. Spotyka się również z wieloma wybitnymi osobistościami, a także przewodniczy wielu uroczystościom religijnym i patriotycznym. Na dorobek Prymasa Seniora Józefa Glempa składają się także liczne publikacje książkowe oraz prasowe. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Chojnice otrzymał 11.03.1994.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.spp.episkopat.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)
Źródło zdjęcia www.kazania.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)

Po długiej nowotworowej chorobie 23.01.2013 r. ks. kard. Józef Glemp zmarł. Pogrzeb odbył się pięć dni później Warszawie, a jego ciało spoczęło w podziemiach Archikatedry św. Jana Chrzciciela.

W kategorii: Honorowi Obywatele