Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 czerwca 2012

Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Jan Bernard Szlaga – urodzony 24.05.1940 r. w Gdyni, gdzie w latach 1947-53 uczęszczał do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w szkole średniej, najpierw w Collegium Leoninum w Wejherowie, a od roku 1955/56 był uczniem Collegium Marianum w Pelplinie. Tam w 1957 r. zdał pierwszą maturę prywatną, za którą uzyskał nagrodę Rektora WSD. W czasie studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w 1959 r. zdał maturę. 02.06.1963 r. przyjął święcenia kapłańskie, po czym pracował jako wikariusz w Łęgu i Jabłonowie Pomorskim.
W październiku 1965 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1968 r. uzyskał tytuł magistra teologii oraz stopień licencjata teologii w zakresie nauk biblijnych. Na Wydziale Teologicznym KUL-u rozpoczął zajęcia dydaktyczne, zaangażowany na stanowisku asystenta. W roku akademickim 1972/73 odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W roku 1976 habilitował się na wydziale Teologicznym KUL-u na podstawie rozprawy „Nowość przymierza Chrystusowego według Listu do Hebrajczyków” (ukazała się drukiem i uzyskała nagrodę Rektora), po czym w 1979 r. został powołany na stanowisko docenta i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. W roku 1983 został powołany na stanowisko profesora w tejże Katedrze i uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Wcześniej w roku 1977, został profesorem egzegezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. W latach 1979 – 81 był prodziekanem Wydziału Teologicznego, a w 1981-84 dziekanem, po czym w 1984 r. został wybrany na prorektora KUL-u. Ze względu na pracę wśród młodzieży, inwigilowany przez służbę bezpieczeństwa, kilkakrotnie wzywany był do stawienia się w Urzędzie ds. Wyznań. 26.05.1988 r. został prekonizowany na biskupa tytularnego i pomocniczego chełmińskiego. Bullę nominacyjną podpisał Jan Paweł II 13.06.1988 r. Po reorganizacji struktur Konferencji Episkopatu Polski został 02.05.1996 r. wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. 19.03.1992 r. został prekonizowany na biskupa diecezjalnego chełmińskiego (25 marca 1992 zmiana nazwy na pelplińską, sufragania metropolii gdańskiej). Rządy w diecezji pelplińskiej objął 29.03.1992 r. Uroczysty ingres do Bazyliki Katedralnej w Pelplinie miał miejsce 24.05.1992 r. Uchwałą z dnia 07.03.1994 r. nadano mu Honorowe Obywatelstwo Miasta Chojnice.
Biskup Jan Bernard Szlaga zmarł 25.04.2012 r. w szpitalu w Starogardzie Gdańskim. Miał 72 lata, 49 lat posługi kapłańskiej i 24 lata posługi biskupiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28.04.2012 roku w Bazylice Katedralnej, gdzie spoczęło Jego ciało.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.historiachojnic.pl (dostęp dnia 10.02.2012 r.)
Źródło zdjęcia: www.chojnice.duchacze.eu (dostęp dnia 26.04.2012 r.)

W kategorii: Honorowi Obywatele