Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 lipca 2022

Informacja o projekcie

Trzy logotypy: Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz tekst sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Granty PPGR. Wsparcie dzieci i wuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Dwójka dzieci leżących przed otwartym laptopem.

Gmina Miejska Chojnice realizuje w 2022 roku zadanie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Celem zadania jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

4 października 2021 roku uruchomiono konkurs grantowy pn. Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR. Do udziału w Konkursie Grantowym uprawnione były jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały pozytywną opinię KOWR w zakresie funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR oraz występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR.

Gmina Miejska Chojnice uzyskała opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 21 października 2021 r., iż na terenie gminy funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej (PPGR) oraz występowało mienie lub nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkałe przez byłych pracowników PPGR.

Gmina ogłosiła w tym samym miesiącu nabór  oświadczeń mieszkańców spełniających kryteria i chcących otrzymać sprzęt. W terminie złożono wniosek o sfinansowanie zakupu komputerów ze środków programu. Na wezwanie organizatora naboru wniosków, przeprowadzono weryfikację oświadczeń mieszkańców. Sporządzono listę mieszkańców ubiegających się o wsparcie i zweryfikowanych pozytywnie, na której znalazło się 433 uczniów.  Zaktualizowano wniosek o grant. Wniosek znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu opublikowanej 14 lutego 2022 roku. Kwota finansowania unijnego wynosi do 1 299 000 zł. Zadanie jest w 100% finansowanie ze środków grantu unijnego.

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice uchwałą nr XXXVI/497/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.

Dnia  29.04.2022 r. zawarto umowę o powierzenie grantu nr 1596/2022 pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Efektem projektu będzie przekazanie uczniom z rodzin popegeerowskich 433 komputerów przenośnych do nauki zdalnej.

Strona programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

W kategorii: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR