Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 czerwca 2023

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok

Informujemy, że zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) podczas LV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 10.00, odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ww. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy mogą również zabierać głos mieszkańcy miasta Chojnice. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie miasta Chojnice, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcom będzie udzielany głos według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia, spełniającego wymogi formalne.

W związku z powyższym zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok są przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, ul. Stary Rynek 1 (pok. nr 407) do dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do wspólnej dyskusji nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok.

Dokument pod nazwą: „Raport o stanie gminy za 2022 r.” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (tutaj).

W kategorii: Aktualności