Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 listopada 2012

III posiedzenie Rady Strategii

Trzecie posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Miasta Chojnice odbyło się we wtorek (06.11) w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego. Na początku spotkania został poddany głosowaniu wniosek Stowarzyszenia Projekt Chojnicka Samorządność w sprawie wydłużenia do lat 2030/2032/2035 Strategii Rozwoju Miasta. Wniosek odrzucono zdecydowaną liczbą głosów. Następnie prof. dr hab. Marek Dutkowski przedstawił poziom zaawansowania prac nad Strategią oraz syntetyczne wyniki i wnioski (SWOT) z dokumentu Diagnoza obecnego stanu Chojnic i tendencji zmian w mieście na tle uwarunkowań zewnętrznych. Istotnym punktem przedstawionym podczas posiedzenia była prezentacja wariantów wizji i misji rozwojowej Chojnic, a także wystąpienie Burmistrza Miasta Chojnice dr. Arseniusza Finstera. W swojej wypowiedzi burmistrz przedstawił „Bilans inwestycyjny miasta na przestrzeni lat 1998-2011” oraz „wnioski strategiczne” do zrealizowania w mieście:

 1. Równoważenie dochodów i wydatków budżetowych, zmniejszenie zadłużenia miasta do poziomów: 2013 r. – 45%, 2014 r. – 40%, 2015 r. – 35%.
 2. Realizowanie zrównoważonego rozwoju chojnickich osiedli.
 3. Rewitalizacja – ciągły proces zmiany wizerunku Chojnic – poprawa jakości życia.
 4. Pomoc społeczna – dom dziennego pobytu – nowa inwestycja wsparta partycypacją społeczną i wolontariatem.
 5. CHCK – Balturium – priorytet w obszarze kultury.
 6. Nowe rozwiązania komunikacyjne – obwodnica zachodnia i łączenie dróg wojewódzkich.
 7. Nowe tereny inwestycyjne Chojnic na gruntach Skarbu Państwa.
 8. Nowe perspektywy budżetu Unii Europejskiej – nowe cele inwestycyjne.
 9. Program sprzedaży mieszkań komunalnych z 50% bonifikatą.
 10. Optymalizacje wydatków na zadania własne audyt – modyfikacje – nowe rozwiązania.
 11. Nowa organizacja utrzymania obiektów sportowych – likwidacja spółki Park Wodny – powołanie jednostki budżetowej, która skupi wszystkie obiekty.
 12. Edukacja – „szkoła bez kredy”, e-szkoła, e-podręczniki.
 13. Rola Gminy Chojnice i miasta Człuchów w rozwoju społeczno-gospodarczym Chojnic.
 14. Rola i znaczenie Chojnic w województwie pomorskim.
 15. Gospodarka wodno-ściekowa i wody deszczowe.

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020