Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2018

II sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 28.12.2017

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Zasłużonego Obywatela Miasta Chojnice.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miejskiej Chojnice na rok 2022.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat w Żłobku Miejskim w Chojnicach utworzonym przez Gminę Miejską Chojnice, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz ustalenia maksymalnej opłaty za wyżywienie.
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
 17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 19. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie darowizny nieruchomości.
 24. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
 25. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Chojnicach na 2022 rok.
 26. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 27. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 28. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 29. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

Uchwały:

 • Uchwała RM II/27/18
  • W sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Chojnicach na uchwałę Nr XXI/222/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice wraz z odpowiedzią na skargę.
 • Uchwała RM II/26/18
  • zmieniająca Uchwałę Nr IX/117/07 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie diet za udział w pracach Rady Miejskiej i jej organów.
 • Uchwała RM II/25/18
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM II/24/18
  • W sprawie nabycia nieruchomości.
 • Uchwała RM II/23/18
  • W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • Uchwała RM II/22/18
  • W sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Uchwała RM II/21/18
  • W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Żwirki i Wigury i Subisława w Chojnicach.
 • Uchwała RM II/20/18
  • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Człuchowską i Bytowską w Chojnicach.
 • Uchwała RM II/19/18
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Przemysłowej w Chojnicach.
 • Uchwała RM II/18/18
  • W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.
 • Uchwała RM II/17/18
  • W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 • Uchwała RM II/16/18
  • W sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 • Uchwała RM II/15/18
  • W sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033.
 • Uchwała RM II/14/18
  • W sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 • Uchwała RM II/13/18
  • W sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 • Uchwała RM II/12/18
  • W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2019 r.
 • Uchwała RM II/11/18
  • W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała RM II/10/18
  • W sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.miastochojnice.pl/269.html

W kategorii: 2018