Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 lipca 2024

Burmistrza Miasta Chojnice o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach, uchwałą Nr II/18/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),informuję o przyjęciu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy pomiędzy ulicami Igielską i Rzepakową w Chojnicach, uchwałą Nr II/18/24 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2024 r. Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach, pokój nr 607 oraz na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W kategorii: Ogłoszenia