Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania: o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm. dalej Kpa), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania:

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia drogowego ulic Kościerskiej i Gdańskiej w Chojnicach” oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Chojnicach, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami przy Pl. Niepodległości 7,
89-600 Chojnice, pokój nr 199 w godzinach pracy urzędu tzn. od poniedziałku do piątku
w godzinach 700 – 1500, we wtorek od godz. 800 – 1600, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (52 397 18 00 wew. 18). Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za niewniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Chojnice, na podstawie art. 36 § 1 Kpa informuję, że ze względu na złożony charakter sprawy oraz konieczność przeanalizowania wszystkich zgromadzonych dokumentów tut. organ zajmie stanowisko w sprawie, w terminie do dnia 17.01.2024 r.

Tut. organ informuje, iż w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym
w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, zgodnie z art. 37 § 1 Kpa Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z art. 37 § 2 Kpa ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

W kategorii: Ogłoszenia