Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: możliwości zapoznania się z projektem decyzji znak: PP.6733.18.2023 w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem decyzji PP.6733.18.2023 w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4
na działkach nr 93/1 i nr 93/2 przy ulicy Bytowskiej w Chojnicach.

 Jednocześnie informuję, że z treścią dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni.

W kategorii: Ogłoszenia