Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 listopada 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2023r., wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej P4 CHJ0014B na działce nr 141/3 przy ulicy Meteorologicznej w Chojnicach.

Jednocześnie informuję, że z treścią dokumentów można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w Wydziale Planowania.

Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni.

W kategorii: Ogłoszenia