Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

8 grudnia 2023

Burmistrz Miasta Chojnice zawiadamia strony postępowania o: wydaniu w dniu 08.12.2023 r. znak: PP.6733.13.2023 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika ,,Karolewo” wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu decyzji znak PP.6733.13.2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbiornika ,,Karolewo” wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej określonych w załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

 Jednocześnie informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Wydział Planowania Przestrzennego pok. 608 i tam też można składać odwołanie w terminie 14 dni.

W kategorii: Ogłoszenia