Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2021

Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku.

Na podstawie Uchwały Nr IX/121/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta Chojnice ogłasza nabór wniosków o przyznanie dorocznych nagród Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2021 roku.

I. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotów na postawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu. – które w ciągu 2021 roku wykazały się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

II. Nagrody mogą być przyznawane indywidualne lub zespołowe.

III. Nagrody o których mowa w pkt I i II przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 1. Radnego Rady Miejskiej w Chojnicach
 2. instytucji kultury,
 3. szkół,
 4. organizacji pozarządowych działających w sferze kultury,

IV. Wniosek powinien zawierać:

 1. informacje o kandydacie do nagrody,
 2. nazwę i adres wnioskodawcy;
 3. zgodę kandydata.
 4. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana
 5. pieczęć i podpis wnioskodawcy
 6. klauzulę informacyjną RODO
 7. Do wniosku można dołączyć referencje innych podmiotów
 8. wniosek złożony przez podmioty, o których mowa w pkt III.4, powinien zawierać: nazwę, adres wnioskodawcy oraz podpis osoby uprawnionej do jego reprezentowania, a także aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz dostępny w biurze podawczym Urzędu Miejskiego (parter, p. 306) oraz w Wydziale Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Mickiewicza 12a a także na stronie miastochojnice.pl w zakładce: Organizacje pozarządowe/Nagrody,Sport,Kultura oraz w BIP-e, w zakładkach: „Konkursy Organizacje Pozarządowe” i „Wnioski do pobrania”.

VI. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza należy składać Biura Podawczego Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 1(parter, p. 306) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres Urzędu Miejskiego w terminie do 31 stycznia 2022 r.
Burmistrz Miasta Chojnice
/-/ dr inż. Arseniusz Finster

W kategorii: Nagrody, Ogłoszenia