Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

1 marca 2022

Burmistrz Chojnic ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2022 roku stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami

Na podstawie uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.

 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom realizującym przedsięwzięcia z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.
 2. Stypendia mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:
  1. film
  2. teatr
  3. muzyka
  4. taniec
  5. literatura
  6. plastyka
  7. fotografia
  8. regionalistyka
  9. opieka nad zabytkami
 3. Stypendia mają wspierać rozwój artystyczny kandydatów i obejmować realizację stworzonych przez nich przedsięwzięć.
 4. Projekt stypendialny musi być realizowany na terenie Chojnic.
 5. Stypendia mają zachęcać przedstawicieli sektora kultury, młodych lub ze znaczącym dorobkiem do wybierania Chojnic jako miejsca działań.
 6. Stypendium jest przyznawane twórcom i animatorom kultury, których twórczość wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym.
 7. Stypendium jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.
 8. Do składanego wniosku należy dołączyć co najmniej jedną rekomendację podmiotów wymienionych w § 3 pkt 2-4 uchwały Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.
 9. Przy wypełnianiu wniosku należy zapoznać się z zapisami regulaminu zawartego w uchwale Nr XX/202/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 roku w/s stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami.
 10. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 kwietnia 2022 r.
 11. Projekt stypendialny powinien być zrealizowany od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.
 12. Wnioski należy składać do się do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1; w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku.
 13. W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.
 14. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych w terminie wskazanym w piśmie lub po telefonie wzywającym do ich uzupełnienia.
 15. Złożone wnioski będą wstępnie rozpatrywane są pod względem formalnym przez pracowników Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
 16. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.
 17. Zakres i warunki realizacji stypendium zostaną określone w umowie zawartej z wybranymi w konkursie stypendystami.
 18. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza
  Miasta Chojnice w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (bip.miastochojnice.pl ), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (miastochojnice.pl).
 19. Wzór wniosku dostępny w siedzibie Wydziału Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ul. Mickiewicza 12a oraz na stronie miastochojnice.pl w zakładce: Organizacje Pozarządowe/Stypendia, Kultura oraz w BIP-ie w zakładce Konkursy-Organizacje Pozarządowe

Wniosek winien być złożony w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:

 • „Wniosek o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki nad zabytkami”
 • Nazwę dziedziny w której dotyczy stypendium
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy do stypendium.
 • Nie będą rozpatrywane wnioski, które zostaną złożone albo wpłyną po w/w terminie.

Burmistrz Chojnic
dr inż. Arseniusz Finster

W kategorii: Ogłoszenia, Stypendia - kultura