Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 kwietnia 2021

Aneksy do umów

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

07.04.2021r. – zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.7.2019 z 22.07.2019r. zmieniający zakres rzeczowy zadania, bez zmiany terminu i wysokości wynagrodzenia.

19.04.2021r. –  zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy nr BI.272.8.2019 z 22.07.2019r. (roboty budowlane) zwiększającego wynagrodzenie o kwotę: 19.329,81 zł w związku z koniecznością udzielania zamówień dodatkowych.

28.04.2021r. – zawarcie Aneksu do 2 do Umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”

Aneks aktualizuje m.in. wartość projektu oraz kwotę dofinansowania. Zgodnie z powyższym dokumentem szacowana kwota projektu to: 86,9 mln zł, dofinansowanie: ok. 52 mln zł, w tym zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice szacuje się na 79,3 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 70,4% kosztów kwalifikowalnych, tj. 48,1 mln zł.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów