Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 grudnia 2010

Odbiór końcowy inwestycji

W dniu 21-12-2010r. o godz. 10:00 odbyło się spotkanie Komisji Odbiorowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice nr 110 z 29.11.2010r. i nr 111 z 29.11.2010r. w celu odbioru zadania pn. :”Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” oraz odbioru robót dodatkowych, tj. wykonania komory wlotu do rurociągu technicznego wraz z towarzyszącymi urządzeniami i infrastrukturą techniczną. Odbioru dokonała Komisja Odbiorowa składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, tj. Urzędu Miejskiego w Chojnicach i Rady Miejskiej przy współudziale Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy, projektantów i przedstawiciela Straży Miejskiej w Chojnicach.

Z posiedzenia Komisji Odbiorowej sporządzono protokół odbioru końcowego. Inwestycję uznano za odebraną końcowo. Jakość wykonanych robót i użytych materiałów oceniono na dobrą.

Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji zobowiązując się tym samym do usunięcia na własny koszt wszelkich wad powstałych z jego winy w ciągu okresu gwarancyjnego, stwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego i użytkownika.

Na podstawie załączonej dokumentacji powykonawczej Komisja potwierdziła osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

5.2.4 liczba wybudowanych urządzeń małej retencji 2 szt.
5.2.5 pojemność wybudowanych urządzeń małej retencji 25.550,00m³
5.2.6 liczba przebudowanych urządzeń małej retencji 1 szt.
5.2.7 pojemność przebudowanych urządzeń małej retencji 42.150,00m³
5.2.8 liczba wybudowanych stacji pomp 1 szt.
5.2.15 długość uregulowanych cieków wodnych 1116m

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej