Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 czerwca 2010

Postęp w realizacji prac na dzień 30 czerwca 2010 r.

W miesiącu czerwcu kontynuowano prace budowlane związane z wykonaniem rowów odwadniających melioracji szczegółowej, prace na zbiorniku wodnym nr 1 i 3, wykonanie obiektów inżynierskich: 2 mostów i 5 kładek, roboty elektroenergetyczne, wykonanie budowli upustowo-piętrzącej, przebudowę przepompowni ścieków oraz wykonanie urządzeń oczyszczających wody opadowe.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej