Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 sierpnia 2010

Aneks do Umowy na wykonanie zadania

W dniu 31.08.2010 r. zawarto Aneks nr 2 do umowy PRiWZ 342-1/10 z 08.01.2010 r., zmienionej Aneksem nr 1 z 10.06.2010r. wprowadzający zmiany w zakresie zmiany terminu wykonania robót na 30.11.2010r., zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmiany rozwiązań projektowych w zakresie umocnienia skarp.

W kategorii: Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej