Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 lutego 2022

29.03.2022 – przetarg na wydzierżawianie miejsc na ogródki gastronomiczne na STARYM RYNKU w Chojnicach

Chojnice, dn. 17 lutego 2022r.

GN.6845.6.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE
STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

ogłasza

przetarg na najem miejsc przeznaczonych na ogródki gastronomiczne, na Starym Rynku w Chojnicach, stanowiących części działki nr ewid. 1464, zapisanej w KW SL1C/00002205/5. 

Przedmiotem najmu jest część Starego Rynku w Chojnicach oznaczona numerem miejsca w poniższym wykazie oraz na załączonym rysunku.

 1. Nr miejsca 1.
  • położenie ogródka – strona południowa
  • powierzchnia – 158 m2
  • stawka wywoławcza czynszu brutto – 5 000 zł / mc
  • wadium – 5 000 zł
 2. Nr miejsca 2.
  • położenie ogródka – środek
  • powierzchnia – 158 m2
  • stawka wywoławcza czynszu brutto – 5 000 zł / mc
  • wadium – 5 000 zł
 3. Nr miejsca 3.
  • położenie ogródka – strona północna
  • powierzchnia – 158 m2
  • stawka wywoławcza czynszu brutto – 5 000 zł / mc
  • wadium – 5 000 zł

Warunki najmu:

Miejsce zostanie wynajęte w celu prowadzenia sezonowej działalności gastronomicznej. Zagospodarowanie ogródka powinno być estetyczne oraz spełniać następujące warunki:

 • uzyskać pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice,
 • wynajęta powierzchnia powinna być ogrodzona ażurowym parkanem o wysokości ok.1,10 m, ustawienie stołów, krzeseł i parasoli oraz urządzeń gastronomicznych służących przygotowaniu i przechowaniu sprzedawanych produktów dopuszcza się tylko w obrębie ogrodzenia,
 • przy zachodniej granicy wynajętego terenu, dopuszcza się ustawienie pawilonu który powinien mieć szerokość frontu do 4,0 m,
 • kolor ścian pawilonu – ciemnoszary (RAL 7039),
 • dach pawilonu symetryczny, dwuspadowy, o nachyleniu połaci 30°, pokryty dachówką (ceramiczną, cementową, blachodachówką, dachówką bitumiczną) w kolorze białym (RAL 9010),
 • kolor parasoli – ecru*,
 • kolorystyka oraz stylistyka stolików, ogrodzeń i parasoli w ogródku powinny być jednolite,
 • zaleca się stosowanie roślinności ozdobnej,
 • zakazuje się montowania banerów reklamowych na ogrodzeniach i pawilonach,
 • reklama dotycząca najemcy może znajdować się jedynie na elewacji wschodniej pawilonu, na co należy uzyskać uzgodnienie Konserwatora Zabytków Miasta Chojnice,
 • urządzenia ogródka nie powinny powodować uszkodzeń nawierzchni.

Najemca ma obowiązek:

 • zapewnić klientom oraz obsłudze ogródka możliwość korzystania z ustępu usytuowanego w odległości dojścia do 125 m od ogródka. Informacje o położeniu ustępu najemca umieści na wynajętym terenie,
 • swoim kosztem i staraniem zamontować w obrębie wynajętego terenu konieczne instalacje i ponosić z tego tytułu wszelkie opłaty,
 • w przypadku organizacji imprez na Rynku, na żądanie Wynajmującej, Najemca będzie zobowiązany okresowo przesunąć urządzenia, stoliki, krzesła, parasole oraz ogrodzenie, przy czym czynsz za okres najmu zostanie pomniejszony proporcjonalnie do zmniejszonej powierzchni,
 • naprawić przedmiot najmu oraz zwrócić go Wynajmującej w stanie niepogorszonym.

Umowa zawarta zostanie na trzy sezony wiosenno – letnie, na okresy:

 • od 25.04.2022r. do 6.10.2022 r.,
 • od 24.04.2023r. do 5.10.2023 r.,
 • od 23.04.2024r. do 3.10.2024 r.

Urządzenia ogródka mogą być ustawione na Starym Rynku tylko w wyżej określonych terminach. Poza tymi okresami, z płyty Starego Rynku urządzenia najemcy powinny być usunięte.

Czynsz najmu podlega zapłacie za maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień każdego roku, bez wezwania, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 1 miesiąc w przypadku zalegania za 1 okres płatności lub niedotrzymania warunków umowy.

Warunki przetargu:

 • Stawka wywoławcza czynszu najmu brutto wynosi 5000 zł miesięcznie.
 • Wadium w kwocie 5000 zł brutto należy wpłacić do dnia 25 marca przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191.

Przetarg  ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 marca 2022r. o godz. 10.00 w sali 408, I p. w Ratuszu przy Starym Rynku 1 w Chojnicach. Dopuszcza się zawarcie z jedną osobą umowy najmu na jedno miejsce. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy najmu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok. 609, tel. (052) 39718-00 wew. 74. Ogłoszenie wywieszono na tablicy informacyjnej UM w Chojnicach oraz zamieszczono na stronie internetowej: miastochojnice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

*biały z żółtawym odcieniem (z franc. écru – kolor nie bielonego płótna)

Dokumenty do pobrania:

RysunekRysunek [953 KB, pdf]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia