Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 października 2022

15.11.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości ul. Zielona

GN.6840.1.20.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 • Nr oferty: 23/22
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Zielona. Nieruchomość stanowiąca działkę 1203/5 o pow. 389 m², zapisana w KW SL1C/00002120/5. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług.
  • Cena wywoławcza (brutto): 78 000 zł
  • Wadium: 8 000 zł

Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 15 listopada 2022r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przetarg jest ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości graniczących ze zbywaną nieruchomością.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Działka o nr 1203/5 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, natomiast może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Wyznacza się termin:

 • pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 8 listopada 2022r. w Biurze Podawczym tut. Urzędu,
 • wniesienia wadium w stosownej kwocie do dnia 8 listopada 2022r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • numer oferty,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • datę sporządzenia zgłoszenia.

Brak zgłoszenia w w/w terminie zostanie przyjęte jako odstąpienie od przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach nie później niż do dnia 14 listopada 2022r.
Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 8 listopada 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia