Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 kwietnia 2024

Zmiana terminu składania ofert na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8

Burmistrz Miasta Chojnice Zarządzeniem Nr 68/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmienił zapis w załączniku do Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Chojnicach, ul. Młodzieżowa 44, 89-600 Chojnice w ten sposób, że rozdział III punkt 3 załącznika otrzymał brzmienie:

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 w Chojnicach” w terminie do dnia 17 maja 2024 r.bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W kategorii: Ogłoszenia