Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 kwietnia 2024

Zmiana terminu składania ofert na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7

Burmistrz Miasta Chojnice Zarządzeniem Nr 67/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmienił zapis w załączniku do Zarządzenia Nr 60/2024 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Karnowskiego w Chojnicach, ul. Tuwima 2, 89-600 Chojnice w ten sposób, że rozdział III punkt 3 załącznika otrzymał brzmienie:

    1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Chojnicach” w terminie do dnia 17 maja 2024 r.bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

    W kategorii: Ogłoszenia