Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

 1. Wymagane dokumenty:
  • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów (zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości).
 2. Opłaty:
  • opłacie podlega wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody – tj. zaświadczenie organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – opłata wynosi 17 zł.
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice. Jednostka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 612 (III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 38
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 612 ( III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 38
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin,
  • po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 6. Uwagi:
  • w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Podstawy prawne

 • Art. 83f ust. 4 i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1336 ze zm.).
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej