Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zezwolenie na organizację imprez masowych

 1. Wymagane dokumenty – organizator imprezy masowej składa wniosek wraz z opiniami:
  • Komendanta Powiatowego Policji w Chojnicach, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków do zabezpieczenia imprezy zastrzeżenia do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach
  • Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach
  • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
   • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
   • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych
   • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu
   • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych rozmieszczeniu osób, oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów
  • regulamin obiektu lub terenu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
  • program i regulamin imprezy ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się  według ustalonego terminarza lub ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia  ich uczestnikom imprezy masowej
  • informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób
  • wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa)
  • pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
  • warunki łączności  pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy
  • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
  • polisę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny
  • pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki
  • informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk podczas trwania imprezy
  • informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia
 2. Opłaty:
  • opłata skarbowa 82 zł za wydanie decyzji
   • w formie wpłaty:
    • kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach
    • lub na konto Urzędu nr 96 1020 2791 0000 7702 0294 3348 w tytule „Opłata skarbowa”
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 509 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 47
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • organizator imprezy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia.
  • jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne Burmistrz Miasta Chojnice wydaje zezwolenie niezwłocznie
 6. Tryb odwoławczy:
  • organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504 ze zmianami)

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich