Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

 1. Wymagane dokumenty:
  • zawiadomienie o zamiarze zoorganizowania zgromadzenia
  • zawiadomienie o zamiarze zoorganizowania zgromadzenia – tryb uproszczony
  • oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia, albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
 2. Postępowanie w trybie zwykłym – organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia i podaje:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim
  • cel zgromadzenia, w tym wskazania spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualna trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował
  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego zgromadzenia
 3. Postępowanie w trybie uproszczonym – w przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy niniejszego rozdziału. Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia
  • ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia. Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku – [email protected] tel. 583 077 454
 4. Opłaty:
  • bez opłat
 5. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek, 1 89-600 Chojnice
  • fax. 52 397 21 94
  • e-mail: [email protected]
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
 6. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 509 (II piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 47
 7. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 8. Tryb odwoławczy:
  • odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej
 9. Inne informacje:
  • w przypadku gdy zgromadzenie może powodować utrudnienia w ruchu drogowym należy uzyskać zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485)
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wydział Spraw Obywatelskich