Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 lipca 2018

Zawarcie Umowy nr BI.272.17.2018

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dnia 18.07.2018 r. zawarto Umowę nr BI.272.17.2018 z firmą MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Łozienica na wykonanie zadania pn. „Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice – część II”.

Umowa obejmuje regulację Strugi Jarcewskiej i budowę kanalizacji deszczowej, w tym:

  • układ separacji kd wraz z wylotem do istniejącego ziemnego zbiornika wodnego – ul. Wielewska (separator nr 8)
  • budowa separatora nr 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba na projektowanym układzie kd
  • regulacja Strugi Jarcewskiej – zabudowa koryta rzeki z budową odwodnienia (drenaż) oraz budowa kolektorów deszczowych
  • budowa kd wraz z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi od zbiornika Fatimska do ul. Podmurnej (Al. M.B. Fatimskiej, Pokój Toruński, Kwiatowa, Człuchowska, Sukienników, Pl. Piastowski, Podmurna)
  • budowa kd z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi i infrastrukturą towarzyszącą w ulicy 14-go Lutego w Chojnicach na terenie dz. nr 1723/3, 1723/2
  • regulacja Strugi Jarcewskiej wraz z budową przepustu drogowego oraz budową separatorów w Chojnicach (Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, separator ON Skarbowy, separator nr 5)
  • Struga Jarcewska od ul. Zielonej do oczyszczalni, separator ON Skarbowy, separator nr 5
  • Rozbudowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Fatimska” – ul. MB Fatimskiej
  • Zieleń i wycinka drzew

Wartość umowy: 19.780.000,00 zł

Termin realizacji: 15.10.2020 r.

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów