Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

27 stycznia 2023

Zawarcie Aneksu nr 3 do Umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/1

W dniu 27.01.2023r. został zawarty Aneks nr 3 do Umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/16 o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów” aktualizujący wysokość kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w projekcie, które przedstawiają się następująco:

wartość całkowita projektu:                                                  88.213.861,39 zł, w tym

zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice:           80.652.121,42 zł

koszty kwalifikowalne w projekcie:                                     73.860.597,60 zł, w tym:

zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice:           68.405.968,46 zł

wysokość dofinansowania ze środków EFRR:                     51.959.711,73 zł, w tym:

dofinansowanie zakresu Gminy Miejskiej Chojnice:           48.093.587,08 zł

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów