Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

26 października 2022

Zarządzenie nr 162/22 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 24 października 2022r.

w sprawie: zbycia nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 ) oraz uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XXVIII/338/09 z dnia 6 kwietnia 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zbyć prawo własności nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Chojnice, stanowiącej działki o nr ewid. 1603/26 i 1752/99 o łącznej pow. 16 m², dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą  SL1C/00034086/7 za kwotę 1 900brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Data i numer zarządzenia: nr 162/2022 z dnia 24.10.2022
Podmiot koordynujący: GN

W kategorii: Ogłoszenia