Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

2 grudnia 2022

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 19.12.2022

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 4. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 8. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 9. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.
 17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości położonych w Gminie Miejskiej Chojnice.
 18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 20. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 21. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 22. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 23. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 25. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 27. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2022