Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 stycznia 2023

XLIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – na żywo – 10.01.2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Powołanie Sekretarza sesji.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności Korsunia Szewczenkowskiego w Ukrainie.
 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Zakończenie XLIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności