Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

13 lipca 2016

Opis projektu

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

1) Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”
W dniu 12.12.2016 r. w budynku dworca w Kościerzynie podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Partnerskiemu projektowi Gminy Miejskiej Chojnice, Gminy Miejskiej Człuchów, Powiatu Chojnickiego oraz PKP PLK S.A. przyznano dofinansowanie w wysokości ok. 47,7 mln zł, całkowita wartość projektu natomiast wynosi prawie 63 mln zł.

Zakres projektu przewiduje utworzenie dwóch węzłów transportowych (w Chojnicach i w Człuchowie), w obu miastach uruchomiony zostanie również system roweru miejskiego. Ponadto w Chojnicach powstaną ścieżki pieszo-rowerowych prowadzące do węzła, nowy dworzec autobusowy połączony przejściem podziemnym z dworcem kolejowym , a także zakupiony zostanie ekologiczny tabor autobusowy.

Realizację projektu przewidziano na lata 2017-2020.

Tego samego dnia podpisano też umowy o dofinansowanie budowy węzłów w Kościerzynie, Kwidzyniu, Malborku i Starogardzie Gdańskim. Łącznie na dofinansowanie budowy węzłów ze środków UE przeznaczono prawie 130 mln zł.

Zdjęcie - Transportowy węzeł integrujący Chojnice - Człuchów

2) Podpisanie porozumienia

W dniu 23.06.2016 r. Partnerzy projektu:

 1. Gmina Miejska Chojnice
 2. Gminą Miejska Człuchów
 3. Powiat Chojnicki
 4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

podpisali Porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy Partnerów i Lidera na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” aplikowanego przez Gminę Miejską Chojnice w ramach Poddziałania 9.1.2. Transport miejski, Osi Priorytetowej 9 Mobilność – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załącznik w postaci skanu umowy znajduje się na dole strony.

Opis projektu:

Tytuł projektu:

Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie

Wniosek o dofinansowanie złożono w dniu 1 lipca 2016 w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie numer RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16 dla Działania 9.1. Transport miejski Podziałanie 9.1.2. Transport miejski w ramach Osi priorytetowej 9 Mobilność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Jest to zadanie uzgodnione w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów (ZPT). Przedsięwzięcie ujęto w ZPT jako priorytetowe w konkursowym trybie naboru projektów aplikujących o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020 oraz kwalifikujące się do objęcia preferencjami w ramach systemu oceny i wyboru projektów do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Projektu:

Projekt zakłada utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i Człuchowie, zakup proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych i wdrożenie systemu roweru miejskiego.

Cel projektu:

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do mody i obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.

Zakres rzeczowy Projektu:

Projekt obejmuje utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.

W ramach tej inwestycji przewiduje się:

W mieście Chojnice:

 1. Przebudowa budynku dworca kolejowego, remont pomieszczeń, wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji dla podróżnych – w budynku prowadzone będą funkcje związane funkcjonowaniem węzła, pomieszczenia administracji i obsługi podróżnych;
 2. Przekształcenie układu komunikacyjnego, w tym drogowego oraz placów w rejonie dworca na potrzeby węzła integrującego (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) – zmiana organizacji ruchu, przeniesienie węzła autobusowo samochodowego na północ od dworca, w rejonie ul. Towarowej i ul. Nad Dworcem; odseparowanie i uporządkowanie różnych środków transportu z zachowaniem czasu przejścia pomiędzy platformami do 5 minut;
 3. Budowa parkingów P&R, B&R, a także dla samochodów osobowych,
 4. Utworzenie systemu “roweru miejskiego” (system siedmiu stacji roweru miejskiego wraz z rowerami),
 5. Zakup ekologicznego niskopodłogowego taboru autobusowego (8 szt.), w tym: autobusy hybrydowe dł. 12 m (3 szt.), autobusy hybrydowe dł. 10 m (2 szt.), autobusy o napędzie wysokoprężnym spełniającym normy EURO 6 o dł. 8 m (3 szt.),
 6. Rozbudowa infrastruktury przystankowej (system informacji pasażerskiej w obrębie węzła, 1 szt. biletomatu w obrębie węzła i 5 szt. biletomatów na terenie miasta)
 7. Połączenie węzła ścieżkami rowerowymi z główną arterią komunikacyjną miasta Chojnice oraz z centrum miasta.
 8. W ramach finansowania krzyżowego przewiduje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych promujących transport zbiorowy.

W mieście Człuchów:

 1. Przebudowa budynku dworca PKP wraz z przystosowaniem pomieszczeń do obsługi podróżnych ( w tym niepełnosprawnych);
 2. Budowa parkingów P&R;
 3. Budowa placu manewrowego i zajezdni na potrzeby transportu kołowego;
 4. Budowa przystanku komunikacji miejskiej i przelotowej (wiat);
 5. Budowa miejsc postojowych dla autobusów, TAXI, rowerów – „system rower miejski”;
 6. Utworzenie sieci ścieżek pieszo-rowerowych;
 7. Przebudowa i budowa infrastruktury podziemnej.
 8. W ramach finansowanie krzyżowego przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych promujących transport zbiorowy.

Partnerzy Projektu:

 • Gmina Miejska Chojnice – Lider Projektu
 • Gmina Miejska Człuchów
 • Powiat Chojnicki
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Planowany okres realizacji Projektu:

 • lipiec 2016 – maj 2020

Szacunkowe Wartości Projektu:

 • Wartość całkowita – ok. 63,0 mln zł, w tym:
  • Gmina Miejska Chojnice – ok. 30,8 mln zł
  • Gmina Miejska Człuchów – ok. 10,8 mln zł
  • Powiat Chojnicki – ok. 3,3 mln zł
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – 18,0 mln zł
 • Wydatki kwalifikowalne – ok. 56,7 mln zł
 • Wnioskowany poziom dofinansowania z EFRR – 85% kosztów kwalifikowalnych
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Utworzenie transportowych węzłów integrujących ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego