Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Uchwała Nr V/49/03 – w sprawie: uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice

Uchwała Nr V/49/03
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie: uchwalenia Strategii rozwoju miasta Chojnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.)

RADA MIEJSKA
uchwala:

§ 1. Uchwala się Strategię rozwoju miasta Chojnice na lata 2002-2014 Tom I – Dokument końcowy, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Strategia rozwoju miasta Chojnice ma służyć jako podstawa do podejmowania i kompleksowego koordynowania działań, dla samorządu najważniejszych ze względu
na oczekiwania społeczne oraz obowiązki gminy.

§ 3.Ponadto Dokumentacja Strategii rozwoju miasta Chojnice obejmuje:
Tom II – „Synteza informacji o mieście”
Tom III – „Synteza opinii mieszkańców”
Tom IV – „Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego zgodnie z założeniami Agendy 21”, „Strategia Ekorozwoju Miasta Chojnice- rekomendacje”,
które stanowią materiał pomocniczy, nie podlegający uchwaleniu.

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014