Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2003

Rozdział 4 D.) Społeczny blok programowy pt.„Świadomość, zdrowie, bezpieczeństwo.”

Wsparcie dla inicjatyw mających na celu aktywizację zawodową mieszkańców (1.1.1.)
►Rozwijanie systemu informacji o miejscach pracy i prowadzenie poradnictwa dla osób poszukujących pracy (m.in. internetowe giełdy pracy, kluby pracy w mieście, inkubator przedsiębiorczości)
►Poradnictwo dla osób zakładających własną działalność gospodarczą
►Dążenie do poprawy startu zawodowego absolwentów szkół i uczelni

Propagowanie wiedzy na temat możliwości udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych (1.3.1.1.)
►Ustanowienie i realizacja procedur informowania społeczeństwa o działaniach urzędu
►Udostępnianie informacji o środowisku i jego zagrożeniach
►Poprawa dostępu do informacji publicznej (m.in. poprzez internet)

Wprowadzenie aktywnych metod konsultacji społecznych
w procesie podejmowania decyzji (1.3.1.2.)

►Angażowanie mediów
►Organizowanie spotkań, festynów itp.
►Zwiększanie udziału społeczności lokalnej, a zwłaszcza Samorządów Osiedli i organizacji pozarządowych w programach dotyczących mieszkańców
►Utworzenie systemu organizacyjnego umożliwiającego wykorzystanie inicjatywy ochotników w różnych dziedzinach życia (Centrum Wolontariatu) (1.3.2.)

Bezpieczeństwo od zagrożeń od ruchu pojazdów związane z cechami technicznymi dróg (4.1.5.1.)
►Stan nawierzchni
►Oświetlenie
►Organizacja ruchu i oznakowanie
►Rozdzielenie ruchu samochodów, rowerów i pieszych na ulicach
►Ograniczenia w ruchu pojazdów na drogach dojazdowych do zabudowy mieszkaniowej (szykany, zaślepianie dróg).

Bezpieczeństwo od zagrożeń kryminalnych, społecznych (4.1.5.2.)
►Dozór (monitoring) rejonów zagrożonych
►Inspirowanie do powoływania grup wsparcia sąsiedzkiego
►Programowe współdziałanie służb, samorządów i organizacji.
►Profilaktyka poprzez zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz wiedzy o możliwościach unikania zagrożeń
►Współdziałanie i wspieranie działalności służb i instytucji odpowiedzialnych za poprawę bezpieczeństwa

Nadzór i reagowanie na zagrożenia (4.1.5.3)
►Rozwój działań w reagowaniu kryzysowym opartych na Zintegrowanym Systemie Ratunkowym
►Zacieśnienie współpracy wszystkich samorządów wchodzących w skład powiatu chojnickiego w celu nadzorowania i reagowania na zagrożenia w czasie pokoju (w tym zagrożenia typu ekologicznego)

Prewencja i profilaktyka oparta o jednolity program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wykluczeniu społecznemu (4.1.5.4.)
►Przekształcenie Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ośrodek przeciwdziałania wszelkim patologiom społecznym (Centrum Zdrowia Publicznego)
►Poprawa dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i społecznie zagrożonych,
►Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych oraz organizacji i ruchów samopomocowych
►Współpraca wielosektorowa w celu włączania działań zapobiegających patologiom w inne dziedziny funkcjonowania społeczności

Opracowanie i wdrażanie programu pomocy dziecku i rodzinie (4.1.6.1.)
►Współpraca przy utworzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej świadczącego specjalistyczne usługi zwłaszcza psychologiczne, prawne i hotelowe przez całą dobę dla osób, rodzin i społeczności w sytuacji kryzysowej
►Poszerzanie miejskiej oferty punków konsultacyjnych
►Wsparcie materialne
►Organizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych i dzieci nieprzystosowanych społecznie, w tym warsztaty terapii zajęciowej

Umacnianie i propagowanie roli rodziny (4.1.6.2.)
►Organizowanie i wspieranie imprez aktywizujących rodziny (pikniki, kiermasze, konkursy, wycieczki)

Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości udziału
w życiu publicznym (4.1.7.1.)

►Likwidacja barier architektonicznych
►Organizowanie imprez publicznych w sposób, który pozwala na udział niepełnosprawnych (lokalizacja imprezy, możliwość dojazdu, dowozu, zajęcia miejsca i td.)

Utworzenie sieci wsparcia społecznego (4.1.7.2.)
►Wspieranie inicjatyw społecznych związanych z niesieniem pomocy osobom potrzebującym (w tym ruchów samopomocowych)
►Współpraca z powiatowym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
►Poprawa warunków działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozbudowa placówek opiekuńczych z dostosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych, poszerzenie oferty pomocowej)
►Budowa schroniska dla bezdomnych oraz Środowiskowego Domu Dziennego Pobytu
►Wspieranie hospicjum domowego i stacjonarnego

Utworzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (4.1.7.3.)

Edukacja i profilaktyka zdrowotna (szczególnie dzieci i młodzieży) (4.7.1.3.)

►Poprawa opieki zdrowotnej w szkołach i przedszkolach ( w tym stomatologiczna)
►Profilaktyka w zakresie nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii
►Propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania
►Włączenie Chojnic do projektu i realizacja programu Światowej Organizacji Zdrowia „Zdrowe Miasto”

Utworzenie Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego (4.7.1.1.)
►Koordynacja działań opieki zdrowotnej
►Kreowanie i realizacja zadań w zakresie poprawy polityki zdrowotnej i społecznej

Koncentracja środków na infrastrukturę sportową (4.7.2.1.)
►Modernizacja obiektów i urządzeń sportowych w celu zwiększenia ich wykorzystania ( w tym ścieżki zdrowia i ścieżki rowerowe)
►Otwarcie boisk szkolnych na potrzeby mieszkańców po godzinach zajęć lekcyjnych
►Wyposażanie w urządzenia istniejących placów, boisk i sal gimnastycznych
►Modernizacja jednego ze stadionów stosownie do wymogów Polskiej Konfederacji Sportu
z przeznaczeniem na cele piłkarsko – lekkoatletyczne
►Zwiększenie dostępności i wykorzystania Parku Wodnego ( w tym poprzez wprowadzenie obowiązkowego programu nauki pływania dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów

Aktywizacja sportowa różnych grup społecznych (4.7.2.2.)
►Poszerzenie oferty rekreacyjnych i zajęć sportowych dla osób dorosłych (w szczególności dla kobiet)
►Wspieranie sportu wyczynowego
►Organizacja imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice na lata 2002-2014