Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 września 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 11.09.2023 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja ds. Społecznych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 11.09.2023 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Edukacji
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 11.09.2023 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Kultury i Sportu
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 11.09.2023 r. godz. 12:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Budżetu i Rynku Pracy oraz Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (wspólne posiedzenie)
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 12.09.2023 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Rada Samorządów Osiedlowych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących

LVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 18 września 2023 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  a) stwierdzenie quorum,
  b) wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokół u LVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LVII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 10. Wybór ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach:
  a) powołanie Komisji Skrutacyjnej;
  b) przedstawienie opinii Zespół u ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
  c) przeprowadzenie głosowania tajnego i ogłoszenie wyników;
  d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Nr 6
  w Chojnicach.
 15. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 16. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 17. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej.
 20. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wymagań, jakie
  powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
  zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice.
 21. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania
  lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.
 22. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu
  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 23. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka
  Profilaktyki Rodzinnej.
 24. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 25. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 27. Zakończenie LVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń