Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 czerwca 2023

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 13.06.2023 r. godz. 8:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Rada Samorządów Osiedlowych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 13.06.2023 r. godz. 9:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  • Tematyka
   1. Informacja na temat pielęgnacji i stanu zadrzewienia na terenach zielonych w mieście Chojnice, w szczególności w Parku 1000-lecia, Lasku Miejskim i Skwerku Wielewskim.
   2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   3. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 14.06.2023 r. godz. 12:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 19.06.2023 r. godz. 10:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja ds. Społecznych
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 19.06.2023 r. godz. 11:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Kultury i Sportu
  • Tematyka
   1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   2. Rozpatrywanie spraw bieżących
 • 19.06.2023 r. godz. 12:00 Urząd Miejski w Chojnicach sala 406
  • Komisje
   • Komisja Edukacji
  • Tematyka
   1. Informacja na temat organizacji nowego roku szkolnego 2023/2024, w tym naboru do szkół, przedszkoli i żłobka
   2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
   3. Rozpatrywanie spraw bieżących

LV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 26 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu LIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na LIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2022 rok:
  1. debata nad raportem,
  2. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice wotum zaufania.
 10. Wykonanie budżetu miasta Chojnice za rok 2022:
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  2. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok,
  3. rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  5. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Chojnice za 2022 r.,
  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2022 rok wraz z opinią,
  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
  8. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Chojnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2023 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2037.
 13. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 2 w Chojnicach.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 15. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Miejskiej Chojnice.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Kolejowej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Sępoleńskiej w Chojnicach.
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Wielewskiej w Chojnicach.
 19. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/602/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
 20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 22. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 23. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 24. Zakończenie LV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Terminy posiedzeń