Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 lutego 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

22.02.2022 r. godz. 10:00 – posiedzenie zdalne

Posiedzenie wspólne:

 • Komisja Ochrony Środowiska Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
 • Komisja Kultury i Sportu
 • Komisja Edukacji
 • Komisja ds. Społecznych
 • Rada Samorządów Osiedlowych
 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

XXXV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach została zwołana na 28 lutego 2022 r. na godz. 10.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Obrady sesji będą transmitowane w sieci internetowej na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCjvoala9nJ4J8stHAO66Sig

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10:00 zwołanej w zdalnym trybie obradowania

 1. Otwarcie sesji:
  1. stwierdzenie quorum,
  2. wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XXXIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwał y w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwał y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022- 2037.
 11. Projekt uchwał y w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Chojnice uprawnień w zakresie ustalenia wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 12. Projekt uchwał y w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego.
 13. Projekt uchwał y w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2022.
 15. Projekt uchwał y zmieniającej Uchwałę Nr XXXII/447/21 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 16. Projekt uchwał y w sprawie udzielenia dotacji na renowację wnętrza- modernizację (przebudowę i budowę instalacji niskoprądowych) oraz modernizację (przebudowę) instalacji elektrycznej Bazyliki Mniejszej w Chojnicach wpisanej do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 1 z dnia 30.11.1929 r.
 17. Projekt uchwał y w sprawie zamiany nieruchomości.
 18. Projekt uchwał y w sprawie uchylenia Uchwał y Nr XXIV/341/21 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi z mocy prawa.
 19. Projekt uchwał y w sprawie zawieszenia partnerskich stosunków pomiędzy miastem Mozyr w Republice Białorusi, a miastem Chojnice w Rzeczypospolitej Polskiej.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 21. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 23. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach

Posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Miejskiej w Chojnicach oraz Rady Samorządów Osiedlowych zwołane na 18 stycznia 2022 r. odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, bez udziału publiczności i dziennikarzy.

W kategorii: Terminy posiedzeń