Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 listopada 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

  • 14.11.2022 r. godz. 8.30 Urząd Miejski sala 406
   • Komisje:
    • Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   • Tematyka
    1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
    2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
  • 14.11.2022 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406
   • Komisje:
    • Komisja Budżetu i Rynku Pracy
   • Tematyka
    1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
    2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
  • 14.11.2022 r. godz. 11.00 Urząd Miejski sala 406
   • Komisje:
    • Komisja Edukacji
    • Komisja Kultury i Sportu
   • Tematyka:
    1. Informacja o pracach remontowych i inwestycyjnych realizowanych w 2022 r. w placówkach oświatowych.
    2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
    3. Rozpatrywanie spraw bieżących.
  • 14.11.2022 r. godz. 13.00 Urząd Miejski sala 406
   • Komisje:
    • Komisja ds. Społecznych
   • Tematyka:
    1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
    2. Rozpatrywanie spraw bieżących.
  • 14.11.2022 r. godz. 14.00 Urząd Miejski sala 406
   • Komisje:
    • Rada Samorządów Osiedlowych
   • Tematyka:
    1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
    2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

  XLVI Sesja Rady Miejskiej w Chojnicach

  Odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji:
   1. stwierdzenie quorum,
   2. wnioski do porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu XLIV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
  3. Przyjęcie protokołu XLV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
  4. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
  7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
  8. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
  9. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
  10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
  11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
  12. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.
  13. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  14. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  15. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.
  16. Projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  17. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
  18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice oraz przepisów porządkowych w tym transporcie.
  19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Chojnice w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030.
  21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  22. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
  23. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
  24. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
  25. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

  W kategorii: Terminy posiedzeń