Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 września 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

19.09.2022 r. godz. 8.00 Urząd Miejski sala 406

Komisja ds. Społecznych

 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących

19.09.2022 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406

Komisja Edukacji

 1. Informacja na temat organizacji nowego roku szkolnego 2022/2023, w tym naboru do szkół, przedszkoli i żłobka
 2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego
 3. Rozpatrywanie spraw bieżących

19.09.2022 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406

Komisja Kultury i Sportu

 1. Centrum Kultury Podziemia – informacja prezesa o działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej stowarzyszenia.
 2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 3. Rozpatrywanie spraw bieżących.

19.09.2022 r. godz. 11.00 Urząd Miejski sala 406

Komisja Budżetu i Rynku Pracy

 1. Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich – zadaniowa i finansowa.
 2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 3. Rozpatrywanie spraw bieżących.

20.09.2022 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 1. Informacja na temat zadań planistycznych w zakresie planów miejscowych, potrzebach przystąpienia do tworzenia nowych planów, aktualizacji istniejących i analiza trafności lokalizacji terenowej dla
  poszczególnych obszarów.
 2. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 3. Rozpatrywanie spraw bieżących.

20.09.2022 r. godz. 11.30 Urząd Miejski sala 406

Rada Samorządów Osiedlowych

 1. Analiza i opiniowanie materiału sesyjnego.
 2. Rozpatrywanie spraw bieżących.

21.09.2022 r. godz. 9.00 Urząd Miejski sala 406

Komisja Rewizyjna

 1. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku na podstawie sprawozdania Burmistrza Miasta Chojnice.
 2. Powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej i środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2021 r.

XLIII sesja Rady Miejskiej w Chojnicach odbędzie się 27 września 2022 r. o godz. 10.00 w sali 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach przy ul. Stary Rynek 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  a) stwierdzenie quorum,
  b) wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 6. Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych na XLII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 7. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 8. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/501/22 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia
  4 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
  i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Miejską Chojnice.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miejskiej
  Chojnice oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji na to zadanie.
 14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
  Strategii Rozwoju Miasta Chojnice do roku 2030, w tym trybu jej konsultacji.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu przy ulicy Derdowskiego w Chojnicach.
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy
  ulicy Bocznej w Chojnicach.
 17. Projekt uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania.
 18. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2023 w Chojnicach „Rokiem Filomatów Chojnickich”
  w roku jubileuszu 400-lecia działalności szkoły.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 20. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 22. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Terminy posiedzeń