Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Refundacja kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o refundacji kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych
  • załączniki (załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem):
   • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą kształcenie w imieniu pracodawcy
   • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
   • kopię dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
   • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy
   • kopie dokumentów potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy)
   • kopię świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki)
   • oświadczenie o niekaralności złożone przez osobę prowadzącą przygotowanie zawodowe młodocianego
   • oświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
   • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
   • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę
 2. Opłaty:
  •  brak
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia, pok. 405 (skrzydło boczne, I piętro), tel. 52 397 18 00 wew. 49
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu 
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Podstawy prawne

 1. Art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2245 z późn. zm.)

W kategorii: Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia