Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

10 listopada 2017

Przyznana dotacja dla Gminnego Programu rewitalizacji miasta Chojnice

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opis projektu

Dnia 7 listopada 2017r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej tzw. Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, na który składają się dwa projekty Gminy Miejskiej Chojnice, tj.:

  • Projekt 1 pt. ,,Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice” (projekt przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach) – wartość przyznanego dofinansowania wynosi 2.523.751,48zł. (Europejski Fundusz Społeczny)
  • Projekt 2 pt. ,,Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej” (projekt przygotowany przez Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej) – wartość przyznanego dofinansowania 6.074.079,38 zł. (w tym 5.139.605,63 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i 934.473,75 zł. budżet państwa), co stanowi 65% jego kosztów kwalifikowalnych.

Oba projekty zapisane są w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice. Realizowane będą w latach 2018-2020 na Podobszarze Dworcowa obszaru rewitalizacji i dedykowane będą mieszkańcom tej dzielnicy. Powierzchnia Podobszaru zajmuje 112 ha, tj. 5,3% pow. miasta
i zamieszkuje go ok.7.000 mieszkańców, tj. ok. 18% populacji miasta).

Ad. 1. Łączne szacowane koszty Projektu 1 zaplanowano we wniosku na poziomie 2,7 mln zł.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 140 osób, w tym 40 osób niesamodzielnych, 20 opiekunów faktycznych oraz średnio 20 rodzin (80 osób) mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych z obszaru objętego rewitalizacją (Dzielnica Dworcowa). Działania będą skierowane głównie do:

  1. Osób starszych i niepełnosprawnych poprzez objęcie ich usługami specjalistycznymi i społecznymi, w tym poprzez świadczenie mobilnych usług opiekuńczych oraz ich opiekunów faktycznych.
  2. Rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pomoc m.in. asystencką, terapeutyczną, psychologiczną. W ramach projektu utworzony zostanie punkt opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. W obu punktach, które mieścić się będą w obiekcie przy ul. Dworcowej odbywać się będą zajęcia grupowe, indywidualne w postaci m.in. różnego rodzaju terapii, poradnictwa, organizacji czasu wolnego.

Ad. 2. Łączne szacowane koszty Projektu 2 zaplanowano we wniosku na poziomie 9,4 mln zł.

W wartości tego projektu przewidziano inwestycje Gminy Miejskiej Chojnice oraz Partnerów Projektu Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach oraz 6 Wspólnot Mieszkaniowych położonych przy adresach: ul. Warszawska 20, ul. Dworcowa 23, ul. Dworcowa 28, ul. Piłsudskiego 22, ul. Żwirki i Wigury 11, ul. Towarowa 1, w tym:

3 przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Chojnice:

  1. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Wartość szacunkowa zadania: 1,2 mln zł
  2. Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej. Wartość szacunkowa zadania: 2,4 mln zł
  3. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego. Wartość szacunkowa zadania: 2,4mln zł

26 przedsięwzięć zaplanowanych przez Partnerów, tj. Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach oraz 6 Wspólnot Mieszkaniowych obejmujących renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia tych budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne.

Wartość szacunkowa zadania: 3,4 mln zł., w tym: zadania Spółdzielni Mieszkaniowej o łącznej wartości 2,2 mln zł. i 6 Wspólnot Mieszkaniowych o wartości o łącznej wartości: 1,2 mln zł.

Partnerzy projektu zrealizują w ramach tej części projektu remont części wspólnych budynków, tj. fundamentów, elewacji, dachów oraz klatek schodowych, jak również zagospodarują najbliższe otoczenie (zaplanowano prace dot. uporządkowania i utwardzenia terenów, budowę miejsc postojowych, wiat śmietnikowych, oraz nowe zagospodarowanie terenów, w tym nowe nasadzenia zieleni drzew i krzewów, wykonanie małej architektury, remonty chodników).

Spółdzielnia zaplanowała remont w 20 budynkach z tego obszaru, wraz z ich najbliższym otoczeniem położonych przy ul. Warszawskiej, Łanowej, Spółdzielczej Drzymały, Budowlanych.

Wspólnoty Mieszkaniowe, które zdecydowały się na współrealizację naszego projektu położone są przy adresach: ul. Warszawska 20, ul. Dworcowa 23, ul. Dworcowa 28, ul. Piłsudskiego 22, ul. Żwirki i Wigury 11, ul. Towarowa 1.

Opracowanie: Joanna Gappa, Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej,
Urząd Miejski w Chojnicach

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach