Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 sierpnia 2009

Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Nr projektu: WND-RPPM.04.01.00-00-010/08
Nr umowy: UDA-RPPM.04.01.00-00-010/08-00

To pierwszy projekt Gminy Miejskiej Chojnice w perspektywie finansowej 2007-2013, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 4 Regionalny system transportowy, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.

Umowę o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą podpisano 19 maja 2009r. podczas wizyty Marszałka Jana Kozłowskiego w Chojnicach.

PRZEDMIOT PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest przebudowa 1,36 km głównej arterii komunikacyjnej miasta Chojnice.
Inwestycja zakłada przebudowę 3 fragmentów byłej drogi krajowej nr 22 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z drogami wojewódzkimi nr 212 a nr 240 o łącznej długości 1,36 km. Ponadto nastąpi przebudowa 12 skrzyżowań i 5 zatok autobusowych, budowa 1 parkingu na 170 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) oraz kanalizacji teletechnicznej CCTV i instalacja 6 kamer na potrzeby monitoringu ruchu. Przebudowane zostaną chodniki o łącznej długości 1,910 km. Projekt obejmuje także budowę ścieżki rowerowej o długości 1,617 km, montaż 3 kompletów nowej sygnalizacji świetlnej na 3 skrzyżowaniach leżących w ciągu ul. Sukienników tj. z ul. Bankowa, Okrężna oraz Wysoka wraz ze skoordynowaniem sygnalizacji projektowanych z istniejącymi (skrzyżowanie Gdańska-Świetopełka-Kościerska) oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Przewidziana jest przebudowa i budowa nowej konstrukcji chodników na odcinkach gdzie stwierdzono zły stan techniczny istniejącej nawierzchni oraz wydzielenie ścieżek rowerowych. Budowa sygnalizacji świetlnej na 3 skrzyżowaniach w ciągu ul. Sukienników wraz z skoordynowaniem sygnalizacji projektowanych z istniejącą ma na celu umożliwienie wyjazdu z ulic podporządkowanych oraz zapewnienie bezpiecznego przejścia dla pieszych. Budowa parkingu ułatwi dostęp do atrakcyjnego turystycznie centrum miasta oraz rekreacyjnych terenów Parku 1000-lecia. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej obejmuje zwiększenie ilości wpustów ulicznych mające na celu sprawne i szybkie odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.
Dzięki zastosowaniu rozwiązań projektowych Inwestycja ma doprowadzić do uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczeństwa przejazdu.

Zakres inwestycji obejmuje:

 • I etap:
  • a – zjazd w ul. Parkową
  • b – ul. Sukienników

Przebudowa ul. Sukienników od ul. Grobelnej do skrzyżowania z ul. Kościerską w tym przebudowa skrzyżowań i wjazdów z ul. Cechową, Bankową, Parkową, Kościuszki, Okrężną, Wysoką i Swarożyca oraz zmianą układu komunikacyjnego na Pl. Św. Jerzego.
W ramach tegoż etapu przeprowadzona będzie przebudowa jak i budowa chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów na posesje, budowa nowej sygnalizacji świetlnej wraz ze skoordynowaniem z sygnalizacją istniejącą.
Nawierzchnia odcinków ulic, które łączą się ze starą częścią miasta wykonana będzie z kostki granitowej. Jednocześnie zrealizowana zostanie przebudowa kanalizacji deszczowej, poprzez m. in. zwiększenie ilości wpustów ulicznych. Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne oraz przeprowadzona będzie budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury podziemnej zgodnie z projektami branżowymi.

 • II etap: Parking

Etap ten obejmuje budowę parkingu z płyt ażurowych na terenie Parku 1000-lecia wraz z przebudową istniejącego zjazdu w ul. Parkową, z oświetleniem ulicznym i monitoringiem.
Przewidziano również ewentualne prowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania prac ziemnych na terenie Parku 1000-lecia.

 • III etap: ul. Gdańska

Etap ten obejmuje ul. Gdańską od skrzyżowania z ul. Kościerską wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami: Drzymały i Wicka Rogali, Majkowskiego, Modrzewskiego, Obrońców Chojnic i Subisława, Kasztanowej, do skrzyżowania z ul. Tucholską.
Analogicznie jak w I etapie przewidziano budowę lub przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje oraz infrastruktury podziemnej i oświetlenia ulicznego zgodnie z projektami branżowymi.
Ostatecznie w ramach inwestycji zrealizowane zostanie:

 • przebudowa drogi o długości 1,36 km
 • przebudowa 12 skrzyżowań i 5 zatok autobusowych
 • wybudowany zostanie parking na 170 miejsc postojowych w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych (na obszarze Parku 1000-lecia)
 • przebudowane zostaną chodniki o łącznej długości 1,9 km
 • wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o długości 1,6 km
 • nastąpi montaż 3 kompletów nowej sygnalizacji świetlnej na 3 skrzyżowaniach leżących w ciągu ul. Sukienników, tj. z ul. Bankową, ul. Okrężną, oraz ul. Wysoką
 • przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa
 • zostanie przebudowana i wybudowana kanalizacja teletechniczna
 • zrealizowany zostanie również monitoring od ul. Grobelnej do skrzyżowania z ul. Kościerską
 • przebudowane zostanie oświetlenie uliczne wraz z wymianą słupów z betonowych na stalowe
 • przebudowana zostanie sieć elektroenergetyczna z napowietrznej na kablową.

Ostateczna nośność drogi zwiększy się do 115 kN/oś.

PRZESŁANKI REALIZACJI:

Planowany do przebudowy fragment drogi stanowi główną oś komunikacyjną miasta, scalając jednocześnie pozostałe drogi przebiegające przez miasto, tj. drogi wojewódzkie nr 212, 235, 240, drogi powiatowe i gminne. Generalnym problemem jest niska przepustowość układu drogowego w Chojnicach. Przedmiotowy odcinek, po zakończeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowy obwodnicy miasta Chojnice, stał się drogą gminną stanowiącą połączenie wiążące drogi regionalne i umożliwiający dojazd do węzłów nowego przebiegu drogi krajowej nr 22.
Przebudowa analizowanego fragmentu drogi poprawi przepustowość Chojnic, zwiększy bezpieczeństwo podróżnych, umożliwi sprawniejszy i szybszy dojazd do zakładów pracy, instytucji infrastruktury społecznej oraz przedsiębiorstw.

CEL PROJEKTU:

Generalnym celem projektu jest usprawnienie regionalnego systemu transportu drogowego poprzez połączenie trzech różnych dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Chojnice oraz poprawa dostępności do sieci wyższego rzędu i zwiększenie przepustowości Chojnic.

PLANOWANE TERMINY REALIZACJI:

Rozpoczęcie – 01.07.2008r
Zakończenie rzeczowe – 10.11.2010r.
Zakończenie finansowe – 15.12.2010.

PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI:

Koszt całkowity – 14.001.356,06 zł, w tym najważniejsze pozycje to:
Roboty budowlane – 12.906.962,99 zł
Nadzór inwestorski – 141.542,00 zł
Nadzór autorski – 111.227,40 zł
Promocja projektu – 56.486,00 zł

ZESTAWIENIE FINANSOWE:

Wydatki kwalifikowalne – 13.370.818,38 zł
Wydatki niekwalifikowalne – 630.537,68 zł
Dofinansowanie EFRR – 10.000.000,00 zł
Gmin Miejska Chojnice – 3.370.783,31 zł

WYKONAWCY:

 • Roboty budowlane: BETPOL S.A., ul. Fordońska 168a, 85-766 Bydgoszcz
 • Nadzór inwestorski pełni konsorcjum firm:
  • Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz
  • Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych EKO-INWEST S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin
  • Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów
 • Nadzór autorski: TEBODIN SAP – Projekt Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
 • Promocja projektu: P.U.H. Zakład Poligraficzny STANDRUK Stanisław Wera, ul. Sienkiewicza 2, 89-600 Chojnice

W kategorii: Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad