Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 stycznia 2023

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach dotyczący zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Burmistrz Miasta Chojnice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:

Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach dotyczący zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Konsultacje trwają od 3.01.2023 do 09.01.2023 roku.

Działając na podstawie uchwały Nr XVIII/205/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, Burmistrz Miasta Chojnice przedstawia do konsultacji projekt uchwały.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie miasta Chojnice, do wnoszenia uwag i opinii w formie pisemnej w terminie od 03.01.2023 do 09.01.2023  roku na formularzu zgłoszenia opinii.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach.

Uprawnione do udziału  w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz zgłoszenia opinii do projektu uchwały należy przesłać wraz z załączonym wyciągiem ze statutu organizacji wskazującym dziedziny działalności w nieprzekraczalnym terminie do 09.01.2023 roku do godz. 15.00 na:

  • adres poczty elektronicznej [email protected]
  • numer faksu 52 397 49 48,
  • adres siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Plac Niepodległości 7, 89-600 Chojnice, tel. 52 397 71 21

W kategorii: Konsultacje