Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 marca 2010

Projekt “Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”

Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną

Nr projektu: WND-RPPM.06.02.00-00-012/09-00
Nr umowy: UDA-RPPM.06.02.00-00-012/09-00
Budowa baszty w Fosie Miejskiej jest częścią projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” realizowanego w partnerstwie gmin i samorządów powiatowych z terenu Kaszub. Liderem projektu jest Powiat Kartuski. Projekt realizowany jest w ramach działania 6.2. Promocja i informacja turystyczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowę o dofinansowaniu projektu podpisano 23 grudnia 2009r

PRZEDMIOT PROJEKTU:
Projekt budowy Bram Kaszubskiego Pierścienia składa się z dwóch części: inwestycyjnej oraz kampanii promocyjnej. Część inwestycyjna obejmuje budowę 11 Centrów Informacji Turystycznej, w tym centrum w Chojnicach.
Tytułowe Bramy mają za zadanie powitać turystów wjeżdżających na teren Kaszub oraz zainteresować ich bogatą ofertą turystyczną i kulturalną tej części Polski. Bramy spełniają przede wszystkim funkcję informacyjną oraz promocyjną z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych..
Budynek w Chojnicach charakterem nawiązuje do budynków historycznych stojących na krańcach ulicy Podmurnej, tj. Bramy Człuchowskiej i Baszty Wroniej. Posiada cztery kondygnacje włączając poziom przyziemia poniżej ulicy Podmurnej. Wejście zaprojektowano od strony tej ulicy. Zaprojektowano też zejście z baszty na scenę od strony fosy w formie stylizowanych drewnianych schodów z litych kantówek. Konstrukcja baszty opiera się na trójwarstwowym murze z cegły pełnej klinkierowej „gotyckiej”. Dach budynku jest pokryty dachówką typu mnich-mniszka.
Część informacyjna budynku jest punktem obsługi klienta, w której turysta może zasięgnąć informacji o szlakach turystycznych, zabytkach kultury i sztuki oraz walorach przyrodniczych nie tylko gminy, na której terenie znajduje się obecnie, lecz innych obszarów Kaszubskiego Pierścienia. Ponadto, na frontach budynków zostaną zainstalowane Infokioski – zestawy komputerowe z panelem dotykowym. Obok funkcji informacyjnej brama spełnia funkcję wystawienniczą oraz zaplecza socjalnego.
Działania w ramach promocji zewnętrznej zaplanowane w ramach kampanii promocyjnej to m.in.: turystyczny portal Kaszubskiego Pierścienia, turystyczny insert Kaszubskiego Pierścienia do regionalnego wydania prasy ogólnopolskiej, materiały promocyjne (foldery, mapy, albumy).

PRZESŁANKI REALIZACJI:
Region Kaszub jest bogaty w wysokiej jakości walory środowiskowe, jak również kulturalne które uzasadniają ukierunkowanie rozwoju regionu na turystykę. W tym celu niezbędny jest rozwój infrastruktury turystycznej oraz dalsza promocja występujących tu walorów turystycznych.

CEL PROJEKTU:
Utworzenie sieci centrów informacji turystycznej ma na celu poprawę efektywności funkcjonowania sfery usług publicznych decydujących w dużej mierze o poziomie jakości życia, a także o zdolności regionu do przyciągania zewnętrznych czynników rozwoju (takich jak inwestorzy, instytucje otoczenia gospodarczego, turyści, naukowcy, studenci).
Realizowane przedsięwzięcie jest ukierunkowane na dywersyfikację oferty turystycznej, obejmując ogólnie dostępną infrastrukturę turystyczna, obiekty dziedzictwa kulturowego, obszary cenne przyrodniczo, a także tworzenie i promocje sieciowych produktów turystycznych.

TERMINY REALIZACJI:
Rozpoczęcie budowy CIT Chojnice – 01.04.2010 r.
Zakończenie rzeczowe budowy CIT Chojnice zgodnie z aneksem nr 2 do umowy z Wykonawcą – 30.04.2011r.
Dostawa wyposażenia – do 16.05.2011r.

ZESTAWIENIE FINANSOWE:
Koszt całkowity projektu – 12.349.129,63 zł
Wydatki kwalifikowalne projektu – 11.397.401,72 zł
Dofinansowanie EFRR – 8.548.051,27 zł

Koszt całkowity inwestycji zrealizowanej w Chojnicach: 1.117.124,44 zł
Dofinansowanie EFRR dla Gminy Miejskiej Chojnice – 825.082,80 zł
Środki własne Gminy Miejskiej Chojnice – 292.041,64 zł

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH W CHOJNICACH
konsorcjum firm:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KAPARIS” Dariusz Rząska, Chojnice
  • Dompol sp. z o.o., Toruń

Wartość umowy z wykonawcą: 943.122,33 złotych

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W kategorii: Baszta w Fosie Miejskiej budowana w ramach projektu “Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”